Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej @

OPIS SPRAWY

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo posiadać dowód osobisty.

Wniosek w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego dla dziecka składa rodzic lub opiekun w Urzędzie Miasta Łodzi lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu Gov.pl lub ePUAP (taka możliwość istnieje tylko w przypadku wnioskowania o dowód dla dzieci do 12 roku życia).

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie (w przypadku dowodu dla dzieci do 12 r. ż.) lub papierowo 

KROK 2

Czekaj na SMS

lub sprawdź samodzielnie na stronie

KROK 3

Umów się na wizytę

jeśli dowód jest gotowy do odbioru

KROK 4

Odbierz dowód osobisty

dowód odbiera osobiście małoletni (powyżej 13 r. ż.), rodzic lub opiekun

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • wniosek składa rodzic lub opiekun, osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może samodzielnie złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • dowód odbiera osobiście małoletni (powyżej 13. roku życia), rodzic lub opiekun
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Osobie małoletniej do 18 roku życia przysługuje prawo posiadania dowodu osobistego.
 • Informacje o dowodzie
 • Wymiana dowodu na nowy z warstwą elektroniczną, z odciskami palców i podpisem posiadacza dowodu nie jest obowiązkowa, dowody wydane przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy o dowodach osobistych to jest od 8 listopada 2021 r., zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w pisemnej postaci papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu Gov.pl lub ePUAP (taka możliwość istnieje tylko w przypadku wnioskowania o dowód dla dzieci do 12 roku życia).
 • Dowód osobisty wydawany jest nieodpłatnie.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego składa jeden z rodziców lub opiekun.
 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może samodzielnie złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • Osoba, która ukończyła 13 lat po wyrażeniu zgody przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora tej osoby może otrzymać dowód z zamieszczonym certyfikatem podpisu osobistego. W takiej sytuacji certyfikat stanie się ważny od dnia ukończenia 18 lat.Przy odbiorze dowodu osobistego jego posiadacz ustala 4-cyfrowy PIN1 dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz 6-cyfrowy PIN 2 jeśli rodzic, opiekun prawny lub kurator wnioskował o certyfikat podpisu osobistego.Ustalenie kodów PIN jest dobrowolne i może zostać dokonane przy odbiorze dowodu lub w późniejszym terminie w dowolnym organie gminy.
 • Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła ona 5 lat.
 • W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, mieszkańcy Łodzi a także mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawiadamiają Urząd Miasta Łodzi (telefonicznie pod numerami telefonów: (42) 638- 54-12, (42) 638-53-08), który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku (przedstawienie dokumentu medycznego wskazującego na chorobę, orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji rencisty itp.) zapewnia przyjęcie wniosku oraz odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby.
 • Dowód osobisty wydany osobie małoletniej, która nie ukończyła12 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 • Dowód osobisty wydany osobie małoletniej, która ukończyła12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
 • W przypadku odbioru dowodu osobistego wydanego dla dziecka, które ukończyło 12. rok życia obecność dziecka w urzędzie jest obowiązkowa, gdyż przy odbiorze dowodu osobistego weryfikowane są odciski palców dziecka.
 • Przy odbiorze dowodu osobistego nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia.
 • Przy odbiorze dowodu osobistego nie jest wymagana obecność dziecka, które ukończyło 5. rok życia i nie skończyło 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku.
 • Dowód osobisty odbiera się wurzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.
 • W przypadku gdy wnioskodawcą o wydanie dowodu osobistego dla dziecka była osoba chora, niepełnosprawna, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego małoletniego może dokonać pełnomocnik, który składa w urzędzie pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.
 • Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy posiadany dowód osobisty.
  Sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania
 • Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
  • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
  • żądania wymiany dowodu osobistego:
   • na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
   • w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia
   • uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
   • którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców,
   • ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego,
   • w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego,
   • w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.
   • Uwaga!
    Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 • Dowód osobisty zostanie unieważniony między innymi.:
  • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia,
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
  • po upływie 120 dni od dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
  • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
  • z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
Informacje uzupełniające
 • Fotografia załączana do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dniod dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę):

 • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Krzemieniecka 2B
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
  • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej i elektronicznej
druk do pobrania
wzór do pobrania

formularz elektroniczny (gov.pl)


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

  Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY