Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej

OPIS SPRAWY

Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie.

Pełnoletni obywatel polski, który mieszka w kraju ma obowiązek posiadać dowód osobisty. Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo posiadać dowód osobisty.

Aby otrzymać dowód osobisty należy złożyć wniosek o jego wydanie w postaci papierowej w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski.

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Informacje o dowodzie.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

Złóż wniosek i załączniki

papierowo w dowolnej lokalizacji Oddziału (wymaga umówienia wizyty)

KROK 2
Czekaj na SMS

Czekaj na SMS

lub sprawdź samodzielnie

KROK 3
Umów się na wizytę

Umów się na wizytę

jeśli dowód jest gotowy do odbioru

KROK 4
Odbierz dowód osobisty

Odbierz dowód osobisty

osobiście lub przez pełnomocnika

PRZYDATNE INFORMACJE

 • każdorazowa wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • wniosek należy złożyć osobiście
 • dowód odbiera się osobiście lub przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Obywatel polski ma obowiązek posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.

 • Informacje o e-dowodzie

 • Wymiana dowodu na nowy z warstwą elektroniczną, z odciskami palców i podpisem posiadacza dowodu nie jest obowiązkowa, dowody wydane przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy o dowodach osobistych to jest od 8 listopada 2021 r., zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych. To samo dotyczy dowodów osobistych wydanych na czas nieokreślony.

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie dowolnej gminy osobiście na piśmie w postaci papierowej.

 • W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, mieszkańcy Łodzi a także mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawiadamiają Urząd Miasta Łodzi (telefonicznie pod numerami telefonów (42) 638- 54-12, (42) 638-53-08), który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku (przedstawienie dokumentu medycznego wskazującego na chorobę, orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji rencisty itp.) zapewnia przyjęcie wniosku oraz odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby.

 • Dowód osobisty jest ważny 10 lat.

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek.

 • W przypadku osoby chorej lub niepełnosprawnej, od której wniosek o wydanie dowodu osobistego był przyjęty w miejscu jej pobytu, odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.

  Pełnomocnika można również ustanowić, kiedy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w urzędzie, a wnioskodawca nie może odebrać osobiście dowodu osobistego z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, która powstała po złożeniu wniosku.

 • Osoba, która odbiera nowy dowód osobisty musi mieć ze sobą dotychczasowy dowód osobisty.

 • Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który uzyskał obywatelstwo polskie, zwraca dotychczasowy dokument potwierdzający legalność jego pobyt w Polsce.

  Tu można sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania

 • Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:

  • zmianydanych zawartych w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • zmiany wizerunku twarzy - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności,

  • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,

 • żądania wymiany dowodu osobistego:

  • nadowód osobisty z warstwą elektroniczną,
  • w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia

  • uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców,

  • ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego,w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

   Uwaga!

   Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 • Dowód osobisty zostanie unieważniony między innymi.:
  • z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
  • z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,

  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,

  • po upływie 120 dni od dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,

  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego,

  • z dniem unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,

  • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,

  • z dniem uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Wizyta w urzędzie wymaga umówienia się.

Informacje uzupełniające
 • Fotografia do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
 • Osoba pełnoletnia przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego może przekazać do rejestru danych kontaktowych imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego i /lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu szybszą komunikację urzędu z obywatelem.
 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.
 • Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega każdy kto:
  • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
  • zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
  • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100, parter sala obsługi
 • Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę). W przypadku osób zgłaszających utratę dowodu osobistego nie jest wymagane wcześniejsze wyznaczenie wizyty w Urzędzie.

 • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
  • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej
druk do pobrania
wzór do pobrania
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.  Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

  Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

 • Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem w przypadku utraty dowodu osobistego
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby na żądanie urzędu, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający obywatelstwo polskie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia5października 2021 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia29 września 2021 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY