Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

OPIS SPRAWY

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, odbywają się co dwa lata, kandydują uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Czekaj na informację

informacje otrzymasz pocztą elektroniczną

KROK 2

Przeprowadź wybory

KROK 3

Przekaż protokół

z wyborów

KROK 4

Sprawdź wyniki

na stronie Urzędu, zakładka Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • protokół z przeprowadzonych wyborów należy dostarczyć w formie papierowej do UMŁ

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wybory są powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Wybory zarządza Rada Miejska w Łodzi zgodnie z kalendarzem wyborczym, który stanowi załącznik do uchwały. Powołuje Komisję Wyborczą Młodzieżowej Rady Miejskiej zobowiązaną do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi na każdą kadencję.
 3. Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wybierani są w okręgach wyborczych (szkoły ponadpodstawowe).
 4. Zgłoszenie Kandydata do Młodzieżowej Rady musi być poparte 50 podpisami wyborców z danej szkoły.
 5. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w głosowaniu tajnym.
  Wybranym na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów w szkole.
 6. Zbiorcze wyniki głosowania ogłasza Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.
Informacje uzupełniające

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej wŁodzi w 2007 roku. Jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w życiu Miasta i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy społecznościowe.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata.

 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje każdemu z uczniów, który uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej na terenie miasta Łodzi.
 2. Niepełnoletni uczniowie ubiegają się o wybór pod warunkiem złożenia przynajmniej na 5 dni przed głosowaniem pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na kandydowanie i członkostwo w Młodzieżowej Radzie.
 3. Nie mają prawa wybieralności osoby:
  • skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub wobec których prawomocnie orzeczono o zastosowaniu środka wychowawczego lub środka poprawczego;
  • członkowie Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.

Zbiorcze wyniki wraz z bieżącymi informacjami znajdują się na stronie https://uml.lodz.pl/urzad-miasta-lodzi/prezydent-miasta/organy-doradcze-prezydenta/mlodziezowa-rada-miejska/

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Określa uchwała Rady Miejskiej w Łodzi ogłaszana przed wyborami

Miejsce załatwienia

Biuro Rady Miejskiej
90-926 Łódź,
ul. Piotrkowska 104
pok. 140F, sekretariat

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Piotrkowska 104 pokój 136, 1 pietro

Termin składania dokumentów

Określa uchwała Rady Miejskiej w Łodzi ogłaszana przed wyborami

Wymagane dokumenty

 • Dokumenty określa Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi na każdą kadencję

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXVI/869/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu

Tryb odwoławczy

Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Rady Miejskiej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt