Reklamacja na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców @

OPIS SPRAWY

Wyborca może wnieść do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub zamieszkania, reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż reklamację

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłaty skarbowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Przyjęcie reklamacji.
 2. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl
 3. Rozpatrzenie reklamacji pod względem zasadności.
 4. Wydanie decyzji.
Informacje uzupełniające

Każdy wyborca może wnieść reklamacje na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Smugowa 26a i 30/32, I piętro pok. B-5, B5a, B-7
 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Reklamacja - wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu

Forma elektroniczna wymaga wypełnienia formularza pisma ogólnego na platformie usług administracji publicznej gov.pl

formularz elektroniczny (gov.pl)


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wnoszący reklamację, może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt