Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela UE @

OPIS SPRAWY

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, stale zamieszkujący na obszarze gminy może złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej może wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do rady miasta oraz w wyborach Prezydenta miasta Łodzi. Natomiast obywatel Zjednoczonego Królestwa Wlk. Brytanii i Irlandii Płn. może głosować wyłącznie w wyborach do rady miasta oraz w wyborach Prezydenta miasta Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie lub w Urzędzie

KROK 2

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek.
 2. Wymagane dokumenty mogą zostać złożone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym lub ważnym profilem zaufanym.
 3. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Prezydencie Miasta Łodzi ciąży obowiązek sprawdzenia, przed wydaniem o ujęciu w stałym obwodzie głosowania lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. W tym celu pracownicy urzędu przeprowadzają wywiad w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Fakt stałego zamieszkania może również potwierdzić sam wnioskodawca, załączając do wniosku np. kopię umowy o najem lokalu, kopię umowy na korzystanie z mediów bądź rachunków za ich opłacanie (wystawione imiennie na wnioskodawcę). Decyzję o wpisaniu do stałego obwodu głosowania lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje Prezydent Miasta Łodzi.
 4. Jeżeli wyborca w chwili złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania nie ma nadanego numeru PESEL, wówczas zostaje mu on nadany na podstawie wniosku, który złożył o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

5 dni od daty złożenia wniosku

W przypadku rozbieżności danych zawartych we wniosku z danymi w rejestrze PESEL prezydent wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni i wówczas wydaje decyzję w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbieżności.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32 I piętro, pok. B-5, B-5a, B-7
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
druk do pobrania
formularz elektroniczny (gov.pl)

Załączniki np.:

 • oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu,
 • umowa najmu/użyczenia lokalu,
 • jeśli płacisz podatki w Łodzi pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym,
 • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Łodzi, w którym mieszkasz,
 • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w Łodzi, w którym mieszkasz,
 • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Łodzi, w którym mieszkasz.
 • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:
  • przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postepowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;
  • jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu i podasz numer księgi wieczystej, znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. – w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi. Informacja o takiej możliwości jest zawarta w pouczeniu, w decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt