Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Skierowanie do kształcenia specjalnego

OPIS SPRAWY

Rodzice bądź opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie składają wnioski o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego. Wnioski można pobrać w szkole, bądź placówce kształcenia specjalnego albo na stronie Urzędu Miasta. Jeśli dokumentacja jest kompletna zostaje wydane skierowanie. W innym przypadku zostaje wydane skierowanie po uzupełnieniu braków.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2
Czekaj na skierowanie

skierowania wysyłane są pocztą

KROK 3
Odbierz skierowanie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów lub braku stosownych podpisów istnieje możliwość spotkania z urzędnikiem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Rodzice bądź opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie składają wnioski o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego. Wnioski można pobrać w szkole bądź placówce kształcenia specjalnego albo na stronie Urzędu Miasta.

System oświaty obejmuje kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami w:

 1. przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach specjalnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
 2. szkołach podstawowych, w tym: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi
 3. szkołach ponadpodstawowych, w tym: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz trzyletnich specjalnych szkołach przysposabiających do pracy
 4. w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

Kształcenie specjalne obejmuje uczniów z różnymi niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania kształcenie specjalne prowadzone jest w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Podstawą do specjalnej organizacji nauki i doboru metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Informacje uzupełniające

Uwaga!
Składając wniosek należy koniecznie pamiętać aby został podpisany przez osoby składające go - np. pełnoletniego ucznia, obydwoje (nawet jeśli ze sobą nie mieszkają) rodziców lub opiekunów prawnych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni, standardowo 2 tygodnie.

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
pok. 204

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie ma konieczności umawiania wizyt.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Wydział Edukacji
   Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
   94-030 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Krzemieniecka 2b
   kancelaria - pokój 113
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o wydanie skierowania do szkoły lub placówki kształcenia specjalnego
druk do pobrania
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (orzeczenia takie, na wniosek rodziców, wydają zespoły orzekające funkcjonujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych) 

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 127 ust 13, 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900 t.j. z dnia 2023.05.12)
 • §18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. u. z 2017 r. , poz. 1743)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Edukacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt