Wyniki wyszukiwania

AKTY STANU CYWILNEGO

50-lecie pożycia małżeńskiego

Przy dokonywaniu zgłoszenia konieczne będzie podanie danych małżonków, w szczególności daty i miejsca zawarcia małżeństwa. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska. Przy dokonywaniu zgłoszenia konieczne będzie podanie danych małżonków, w szczególności daty i miejsca zawarcia… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

Treść polskiego aktu stanu cywilnego odtwarza się w przypadku nieposiadania przez Urząd Stanu Cywilnego księgi prowadzonej przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj. od 1 marca 2015 r . (brak księgi w wyniku zaginięcia lub zniszczenia).Treść polskiego aktu stanu cywilnego… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Rozwody zagraniczne @

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 r. oraz wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 r. są uznawane na terytorium RP w urzędzie stanu cywilnego. Wnioski kieruje się do kierownika USC, który przechowuje akt małżeństwa. Uwaga:… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Sporządzanie aktów stanu cywilnego w Rejestrze na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających zdarzenia, mające miejsce za granicą

Umiejscowienie w rejestrze stanu cywilnego zdarzeń dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzonych za granicą: 1. Rejestracja – np. Szwecja, Norwegia urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane,urodzenia, małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Sprostowanie aktów stanu cywilnego @

Wniosek może złożyć: osoba, której akt dotyczy, przedstawiciel ustawowy osoby, której akt dotyczy, osoba, która wykaże interes prawny, prokurator Wniosek można złożyć: Osobiście Listownie Elektronicznie (ePUAP) -  jeżeli podstawą sprostowania jest zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Wniosek może złożyć: Osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy Osoba mająca interes prawny w uzupełnieniu aktu Pełnomocnik Prokurator Wniosek można złożyć: Osobiście Listownie Elektronicznie (ePUAP) - jeżeli podstawą uzupełnienia aktu jest  zagraniczny dokument stanu cywilnego… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego @

Wnioski o wydanie odpisów akt stanu cywilnego można składać do wybranego Urzędu Stanu CywilnegoWe wniosku należy określić ilość odpisów oraz jaki rodzaj dokumentu jest potrzeby: odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, w przypadku gdy akt nie zostanie odnaleziony można uzyskać zaświadczenie o… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Wydawanie zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego @

Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą, stwierdza, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą. Wniosek złożyć może obywatel polski - w dowolnym USC w kraju lub w polskim konsulacie za granicą, a także bezpaństwowiec na stałe zamieszkały w Polsce - w dowolnym… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Zawarcie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego (ślub cywilny) Narzeczeni przybywają osobiście do USC. Składają przed kierownikiem USC oświadczenia o tym, że nie istnieją między nimi przewidziane polskim prawem przeszkody małżeńskie. Następnie ustalają termin i miejsce zawarcia małżeństwa.… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Zgłoszenie urodzenia dziecka @

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca urodzenia dziecka.Jeżeli dziecko urodziło się w Łodzi, zgłosić urodzenie należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi.Zgłosić urodzenie dziecka można osobiście – zgłasza matka lub ojciec dziecka (ojcostwo musi być… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Zgłoszenie zgonu

Do sporządzenia aktu zgonu lekarz wydaje kartę zgonu, którą należy przynieść do urzędu wraz z dowodem osobistym zmarłego. Trzeba również okazać swój dowód osobisty. Urzędnik zapyta o stan cywilny zmarłego i panieńskie nazwisko jego matki. Następnie sporządzi akt zgonu i wyda odpis aktu zgonu oraz… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Zmiana imion i nazwisk @

Wniosek może złożyć: obywatel RP cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania cudzoziemiec, który uzyskał w RP status uchodźcy Wniosek można złożyć: Osobiście Listownie Elektronicznie (ePUAP) Wniosek może złożyć: obywatel RP cudzoziemiec niemający… więcej...

AKTY STANU CYWILNEGO

Zmiany w aktach na podstawie oświadczeń

Oświadczenia można składać osobiście przed każdym kierownikiem USC lub konsulem. Oświadczenia mogą dotyczyć: powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwaW ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który wskutek… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt