Wydawanie zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego @

OPIS SPRAWY

 1. Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą
  Stwierdza, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą.
  Wydaje je dowolny kierownik USC lub za granicą polski konsul.
  Wniosek składa się osobiście załączając poświadczenie stanu cywilnego przyszłego małżonka-cudzoziemca.
 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Stwierdza stan cywilny wnioskodawcy.
  Wydaje je dowolny kierownik USC.
  Wniosek składa się:
  • osobiście
  • listownie
  • drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
 3. Zaświadczenie o zamieszczonych/niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

KROK 2

Wnieś opłatę

KROK 3

Złóż wniosek

wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym ma formę przewidzianą prawem

KROK 4

Załącz niezbędne załączniki

KROK 5

Odbierz zaświadczenie

papierowe lub elektroniczne (w zależności od rodzaju zaświadczenia)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • odbiór dokumentu możliwy przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online (w zależności od rodzaju zaświadczenia)
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną (w zależności od rodzaju zaświadczenia)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą, stwierdza, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.
  • Wniosek złożyć może obywatel polski - w dowolnym USC w kraju lub w polskim konsulacie za granicą, a także bezpaństwowiec na stałe zamieszkały w Polsce - w dowolnym USC w kraju.
  • O zaświadczenie można ubiegać się wyłącznie osobiście.
  • Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej.
  • Dokument wydawany jest w wyłącznie w formie papierowej w języku polskim.
  • Na odrębny wniosek i za odrębną opłatą zaświadczenie może być wyposażone w standardowy unijny formularz wielojęzyczny, dzięki któremu zaświadczenie w krajach Unii Europejskiej nie musi być tłumaczone ani legalizowane. Wniosek powinien wskazywać język, w jakim ma być wydany formularz.
 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  • O wydanie zaświadczenia można ubiegać się składając wniosek na formularzu określonym przepisami
  • Wniosek można kierować do dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce.
  • Zaświadczenie wydawane jest w formie papierowej bądź w postaci dokumentu elektronicznego (ale tylko wtedy, gdy wniosek został złożony drogą elektroniczną), wyłącznie w języku polskim.
  • Na odrębny wniosek i za odrębną opłatą zaświadczenie może być wyposażone w standardowy unijny formularz wielojęzyczny, dzięki któremu zaświadczenie w krajach Unii Europejskiej nie musi być tłumaczone ani legalizowane. Wniosek powinien wskazywać język, w jakim ma być wydany formularz.
 3. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego
  • Wniosek można złożyć do wybranego kierownika USC
  • Zaświadczenie może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego
  • Zaświadczenie wydaje się: osobie, której akt dotyczy, jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, organom administracji publicznej
  • Zaświadczenie zawiera: oznaczenie wnioskodawcy, informacje o sporządzonych aktach stanu cywilnego wskazanej osoby, informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie lub treść tych przypisków, informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie stanu cywilnego oraz danych zawartych w rejestrze uznań, informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub przypisków przy akcie wskazanej osoby.
Informacje uzupełniające
 • Nie jest możliwe ubieganie się o zaświadczenia za pośrednictwem pełnomocnika. Można go ustanowić jedynie do odbioru dokumentu (za wyjątkiem zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby)
 • Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Numer konta
Opłata za wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą 38 zł 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 38 zł 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
za wydanie za świadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 24 zł 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
wydanie wielojęzycznego standardowego formularza Unii Europejskiej 17 zł 69 1240 1037 1111 0011 0911 0827
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą można złożyć:

 • osobiście
  • Urząd Stanu Cywilnego
   al. Piłsudskiego 100
   I piętro, pok.101

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć:

 • osobiście
  • Urząd Stanu Cywilnego
   al. Piłsudskiego 100
   I piętro, pok.101
 • listownie
  • Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi
   al. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź
 • elektronicznie -za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
  • ePUAP

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można złożyć:

 • osobiście
  • Urząd Stanu Cywilnego
   al. Piłsudskiego 100
   pok. 20
 • listownie
  • Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi,
   al. Piłsudskiego 100,
   92-326 Łódź
 • elektronicznie -za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 • złożone osobiście przed kierownikiem USC (lub konsulem polskim za granicą) oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej

Zaświadczenie o stanie cywilnym:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • wniosek złożony na przewidzianym prawem formularzu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Wniosek o wydanie standardowego formularza wielojęzycznego Unii Europejskiej (ze wskazaniem języka w jakim ma być on wydany) wraz z dowodem wpłaty

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 44 (zaświadczenie o stanie cywilnym) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 463)

 • art. 83 (zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą) ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 463)

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt