Zmiana imion i nazwisk @

OPIS SPRAWY

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska wydaje Kierownik USC na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

KROK 2

Wnieś opłatę

przelewem na konto lub w siedzibie USC w Łodzi w opłatomacie

KROK 3

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w USC wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Wniosek może złożyć:
  • obywatel RP
  • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
  • cudzoziemiec, który uzyskał w RP status uchodźcy
 • Wniosek można złożyć:
  • Osobiście
  • Listownie
  • Elektronicznie (ePUAP)
Informacje uzupełniające
 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
  • Dane osoby, której zmiana dotyczy (imię lub imiona, nazwisko oraz nazwisko rodowe, wskazanie kierownika usc, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, nr PESEL)
  • Imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
  • Wskazanie miejsca sporządzenia aktu małoletnich dzieci (jeżeli zmiana będzie dotyczyła tych aktów)
  • Adres do korespondencji wnioskodawcy
  • Uzasadnienie
  • Oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył już wcześniej wniosku do innego kierownika usc lub nie została wydana decyzja odmowna
 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC
 • Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska lub imienia mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP ze wskazaniem kierownika USC, któremu wniosek ma zostać przekazany.
 • Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.
  Uwaga: Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.
  W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
 • Jeżeli wniosek dotyczy dziecka, które ukończyło 13 lat do zmiany imienia lub nazwiska potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko.
  Uwaga: zgoda na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.
 • Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
 • Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 • Zmiana imienia lub nazwiska bądź odmowa zmiany następuje w formie decyzji.
  Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
  Od decyzji Kierownika USC w Łodzi służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Zaleca się aby wizyta była poprzedzona wcześniejszym umówieniem przez interesanta terminu spotkania za pośrednictwem strony internetowej - https://wizyty.uml.lodz.pl/. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które okażą potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości SMS/e-mail po jej zarezerwowaniu.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa 37 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Osobiście:
  • al. Piłsudskiego 100, p. 104
 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Urząd Stanu Cywilnego
   al. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź
 • Elektronicznie
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Podanie zawierające uzasadnienie

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Oświadczenie, że w tej samej sprawie nie składano wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub że nie została wydana decyzja odmowna
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Do wglądu:
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy
Pozostałe dokumenty
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1988)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt