Zawarcie małżeństwa

OPIS SPRAWY

Małżeństwo można zawrzeć:

 • biorąc ślub cywilny,
 • biorąc ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy),
 • za granicą – zgodnie z przepisami kraju miejsca ślubu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

za pośrednictwem strony internetowej

KROK 2

Złóż dokumenty i oświadczenia

w urzędzie stanu cywilnego (zaleca się umówienie wizyty)

KROK 3

Ustal termin ślubu

albo odbierz zaświadczenie

KROK 4

Zawrzyj małżeństwo

w USC, przed duchownym lub za granicą

KROK 5

Odbierz odpis aktu małżeństwa

dokument można odebrać w dowolnym USC w kraju

PRZYDATNE INFORMACJE

 • przyszli małżonkowie powinni przybyć do USC razem
 • oświadczenia konieczne do zawarcia małżeństwa cywilnego, wydania zaświadczenia do ślubu konkordatowego, czy zaświadczenia koniecznego do zawarcia małżeństwa za granicą, mogą być złożone wyłącznie osobiście. Zaleca się umówienie wizyty w urzędzie stanu
 • zawarcie małżeństwa odbywa sięw obecności dwóch świadków
 • dokumenty po ślubie konkordatowym dostarcza do USC duchowny

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego (ślub cywilny)

  Narzeczeni przybywają osobiście do USC. Składają przed kierownikiem USC oświadczenia o tym, że nie istnieją między nimi przewidziane polskim prawem przeszkody małżeńskie. Następnie ustalają termin i miejsce zawarcia małżeństwa. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów, ale przed upływem 6 miesięcyoddatyzłożenia dokumentów. W szczególnych sytuacjach kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania

  Małżeństwo można zawrzeć:

  • w siedzibie USC przy al. Piłsudskiego 100

  • w siedzibie USC przy ul. Pabianickiej 2

  • poza siedzibą USC –w wybranym przez Państwa miejscu na terenie Łodzi. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo obecnych. Przed podjęciem decyzji o możliwości udzielenia ślubu we wskazanej lokalizacji, kierownik USC może dokonać oceny miejsca uroczystości, by stwierdzić, czy spełnia ono powyższe warunki.

 2. Zawarcie małżeństwa przed duchownym – ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

  Narzeczeni przybywają do wybranego urzędu stanu cywilnego osobiście i składają oświadczenia o tym, że nie istnieją między nimi przewidziane polskim prawem przeszkody małżeńskie. Po weryfikacji dokumentów wydane zostanie zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy dostarczyć do kościoła.

 3. Zawarcie małżeństwa za granicą

  Wnioskodawca przybywa do wybranego urzędu stanu cywilnego i przedkładając dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, składa oświadczenie o tym, że między nim a przyszłym małżonkiem nie istnieją przewidziane polskim prawem przeszkody małżeńskie. Po weryfikacji dokumentów wydane zostanie zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim wnioskodawca, może zawrzeć związek małżeński. Szczegóły – procedura Wydawanie zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego – Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.

Informacje uzupełniające

Oświadczenia konieczne do zawarcia małżeństwa mogą być złożone przed dowolnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, bądź przed polskim konsulem za granicą, minimum na 1 miesiąc a maksimum na 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Termin ślubu cywilnego ustalać trzeba z kierownikiem właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

O zaświadczenie do kościoła wydawane w celu zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (ślubu konkordatowego) można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.

Zaświadczenie konieczne do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może wydać dowolny kierownik USC w kraju bądź polski konsul za granicą.

Jeżeli związek małżeński zamierza zawrzeć cudzoziemiec nie posługujący się językiem polskim, powinien on składać oświadczenia w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do narzeczonych. Składane do ślubu dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi następuje w przeciągu 7 dni roboczych (do 10 dni, jeżeli akta stanu cywilnego narzeczonych sporządzone zostały poza Łodzią).

Sporządzenie aktu po ślubie cywilnym następuje w następnym dniu roboczym.

Sporządzenie aktu po ślubie konkordatowym następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia z kościoła. Zaświadczenia te ma obowiązek przekazać duchowny przed upływem 5 dni roboczych od dnia ślubu.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź, al. Piłsudskiego 100

Po odbiór aktów potwierdzających zawarcie małżeństwa zapraszamy osobiście, środa-piątek, w godz. 10:00 – 15:00.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Sprawy dotyczące zawarcia małżeństwa załatwia się w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100.Zaleca się aby wizyta była poprzedzona wcześniejszym umówieniem przez interesanta terminu spotkania za pośrednictwem strony internetowej - https://wizyty.uml.lodz.pl. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby umówione.

Ewentualnych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-54-39.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Numer konta
Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa w USC w Łodzi 84 zł

Opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa wnosi się na konto urzędu stanu cywilnego, który będzie sporządzał akt małżeństwa (to jesturzędu miejsca ślubu!).

Konto do wniesienia opłaty dla ślubu w Łodzi:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Opłata za wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą 38 zł

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC w Łodzi 1000 zł

69 1240 1037 1111 0011 0911 0827

Opłata za skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 39 zł

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Uwaga! Zaświadczenie do ślubu konkordatowego wydawane jest nieodpłatnie.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Urząd Stanu Cywilnego
   Łódź, al. Piłsudskiego 100

Termin składania dokumentów

Dokumenty do ślubu składać można nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

O zaświadczenie do ślubu planowanego za granicą ubiegać się można nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (dowody osobiste, paszporty)

Do złożenia:

 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa
 • Cudzoziemcy składają odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo).Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, na wniosek cudzoziemca polski sąd może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. Wtedy zamiast powyższego zaświadczenia cudzoziemiec składa w USC odpis prawomocnego orzeczenia sądu
 • Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa cywilnego wraz z dokumentem potwierdzającym okoliczności powoływane w uzasadnieniu wniosku oraz dowodem wpłaty opłaty skarbowej - jeżeli zachodzi potrzeba skrócenia tego terminu
 • Pismo administratora obiektu miejsca ślubu wraz z dowodem wpłaty dodatkowej opłaty w wysokości 1000zł – w przypadku, gdy zawarcie małżeństwa ma mieć miejsce poza lokalem USC w Łodzi. Uwaga!  Nie dotyczy to zawarcia małżeństwa poza lokalem USC, o które wnioskuje osoba, która jest w stanie zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U 2021, poz. 709)

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U 2020, poz. 1359)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt