Sprostowanie aktów stanu cywilnego @

OPIS SPRAWY

Sprostowaniu podlega akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami, które stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego. Akt prostuje kierownik usc, który go sporządził na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby, mającej w tym interes prawny albo z urzędu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

KROK 2

Wnieś opłatę

przelewem na konto lub w siedzibie USC w Łodzi w opłatomacie

KROK 3

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w USC wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • odmowa dokonania czynności w formie decyzji administracyjnej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Wniosek może złożyć:
  • osoba, której akt dotyczy,
  • przedstawiciel ustawowy osoby, której akt dotyczy,
  • osoba, która wykaże interes prawny,
  • prokurator
 • Wniosek można złożyć:
  • Osobiście
  • Listownie
  • Elektronicznie (ePUAP) - jeżeli podstawą sprostowania jest zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny lub uwierzytelniona reprodukcja materiałów archiwalnych, ww. dokumenty należy złożyć w wersji papierowej
Informacje uzupełniające
 • Podstawą sprostowania są następujące dokumenty:
  • akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
  • inne akty stanu cywilnego, o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych
  • inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny
  • zagraniczne dokumenty stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia są uznawane za dokument stanu cywilnego
  • inne zagraniczne dokumenty potwierdzające stan cywilny, wydane w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego
 • Wnioskodawca wskazuje, w których urzędach stanu cywilnego w kraju znajdują się wcześniejsze akty osoby, której akt ma zostać sprostowany, a także gdzie znajdują się akty stanu cywilnego jej wstępnych
 • W zależności od aktu, który ma być sprostowany podstawę sprostowania stanowić mogą odpowiednie akty stanu cywilnego sporządzone na terenie RP według poniższych wskazówek:
  • akt małżeństwa rodziców (dotyczy sprostowania aktu urodzenia)
  • akt urodzenia żony lub męża (dotyczy sprostowania aktu małżeństwa)
  • akt małżeństwa (dotyczy sprostowania aktu zgonu)
  • akt urodzenia osoby zmarłej (dotyczy sprostowania aktu zgonu)
 • Akty stanu cywilnego cudzoziemców sporządzone przed 1 marca 2015 r. mogą zostać sprostowane na podstawie:
  • dokumentu podróży
  • innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
   Uwaga: Dodatkowo Wnioskodawca załącza do wniosku następujące dokumenty, o ile stanowią one podstawę sprostowania aktu:
   • zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
   • uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelniona reprodukcja materiałów archiwalnych.
 • Indywidualna ocena przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów oraz ocena danych zawartych w aktach stanu cywilnego należy do kierownika USC.
 • Sprostowanie następuje w formie czynności materialno-technicznej po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po analizie danych zawartych w aktach stanu cywilnego, będących podstawą sprostowania.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Zaleca się aby wizyta była poprzedzona wcześniejszym umówieniem przez interesanta terminu spotkania za pośrednictwem strony internetowej - https://wizyty.uml.lodz.pl/. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które okażą potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości SMS/e-mail po jej zarezerwowaniu.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa wnoszona przy składaniu wniosku o sprostowanie – po dokonaniu czynności wydany zostaje odpis zupełny aktu 39 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Numer konta do wniesienia opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście
  • Al. Piłsudskiego 100, p. 15
 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   Urząd Stanu Cywilnego
   al. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź
 • elektronicznie
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek o sprostowanie aktu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny albo odpis lub wypis lub uwierzytelniona reprodukcja materiałów archiwalnych, jeśli stanowią podstawę sprostowania aktu

Do wglądu:

 • Dokument tożsamości Wnioskodawcy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. 2021, poz. 709)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2021, poz. 735)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki, za pośrednictwem kierownika USC w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dotyczy decyzji odmownych.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt