Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

OPIS SPRAWY

Polski akt stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

KROK 2

Wnieś opłatę

przelewem na konto lub w siedzibie USC w Łodzi w opłatomacie

KROK 3

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w USC wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Treść polskiego aktu stanu cywilnego odtwarza się w przypadku nieposiadania przez Urząd Stanu Cywilnego księgi prowadzonej przed dniem wejścia w życie ustawyPrawo o aktach stanu cywilnego tj. od 1 marca 2015 r. (brak księgi w wyniku zaginięcia lub zniszczenia).

Informacje uzupełniające
 • W łódzkim USC znajdują się wszystkie księgi oraz akty stanu cywilnego, co oznacza że żaden akt ani nie zaginął ani nie uległ zniszczeniu, a zatem nie przewiduje się realizacji tej procedury odnośnie aktów przechowywanych w USC w Łodzi.
 • Jednak mogą być przyjmowane podania o odtworzenie polskiego aktu stanu cywilnego, potwierdzającego zdarzenie spoza Łodzi. Takie podania będą przekazywane właściwym kierownikom USC.
 • Wniosek o odtworzenie może złożyć:
  • osoba, której akt dotyczy,
  • inna osoba ze względu na swój interes prawny,
  • osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu aktu zgonu (nie dotyczy aktu urodzenia i małżeństwa).
 • Polski akt podlega odtworzeniu jeżeli wydane zostało zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego zawierające:
  • oznaczenie rodzaju księgi
  • rok lub lata, w których była księga prowadzona
  • oznaczenie USC, w którym księga była przechowywana
  • okoliczności braku księgi
  • oznaczenie wnioskodawcy.
 • Podstawę odtworzenia stanowić mogą:
  • odpis aktu stanu cywilnego
  • akta zbiorowe rejestracji
  • inne dokumenty zawierające dane wymagane do odtworzenia.
 • Odtworzenie dokonywane jest w formie czynności materialno-technicznej.
 • Odmowa dokonania czynności w formie decyzji administracyjnej
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków.

Miejsce załatwienia

 • Wniosek do wybranego przez Wnioskodawcę Kierownika USC.
 • Odtworzenie treści aktu dokonywane jest przez kierownika właściwego do przechowywania brakującej księgi lub który sporządził brakujący akt.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Zaleca się aby wizyta była poprzedzona wcześniejszym umówieniem przez interesanta terminu spotkania za pośrednictwem strony internetowej - https://wizyty.uml.lodz.pl/. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które okażą potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości SMS/e-mail po jejzarezerwowaniu.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa (wnoszona przy składaniu wniosku o odtworzenie – po dokonaniu czynności wydany zostaje odpis zupełny aktu) 39 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Numer konta do wniesienia opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Urząd Stanu Cywilnego
   al. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź
 • Osobiście:
  • al. Piłsudskiego 100, p. 104-105
 • Elektronicznie
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego
formularz elektroniczny ePUAP
 • Zaświadczenie z USC o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • Inne dokumenty, które zawierają dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Do wglądu:
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. 2021, poz. 709),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 735).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem kierownika USC w przypadku decyzji odmownej.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt