Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego @

OPIS SPRAWY

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100 można uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Odpis może być zupełny albo skrócony.

O odpis aktu może wystąpić osoba, której akt dotyczy, małżonek, rodzeństwo, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) bądź osoba, która wykaże interes prawny np. posiada wezwanie z sądu do złożenia konkretnego odpisu aktu stanu cywilnego.

W przypadku gdy akt nie zostanie odnaleziony, można uzyskać zaświadczenie o braku aktu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

KROK 2

Wnieś opłatę

przelewem na konto lub w siedzibie USC w Łodzi w opłatomacie

KROK 3

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty

KROK 4

Odbierz dokument

odpis aktu stanu cywilnego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wniosek można składać do wybranego urzędu stanu cywilnego

 • wniosek można złożyć przez pełnomocnika
 • w urzędzie stanu cywilnego można uzyskać odpisy aktów urodzeń z ostatnich 100 lat, małżeństw i zgonów z ostatnich 80 lat

 • odpis aktu stanu cywilnego może być wydany od ręki jeżeli jest sporządzony po 1 marca 2015 roku
 • możliwość złożenia wniosku online

 • możliwość przesłania wniosku pocztą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wnioski o wydanie odpisów akt stanu cywilnego można składać do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego
  We wniosku należy określić ilość odpisów oraz jaki rodzaj dokumentu jest potrzeby:
  • odpis aktu urodzenia,
  • małżeństwa,
  • zgonu,
  • w przypadku gdy akt nie zostanie odnaleziony można uzyskać zaświadczenie o braku aktu.

  We wniosku należy wskazać rodzaj odpisu:

  • skrócony
  • zupełny
  • wielojęzyczny

  oraz czy odpis ma być:

  • papierowy
  • elektroniczny
   Elektroniczny dokument – przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.

 2. Odpisy wydaje się na wniosek:
  • osoby, której akt dotyczy,
  • jej małżonkowi,
  • wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
  • zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • rodzeństwu,
  • przedstawicielowi ustawowemu,
  • opiekunowi,
  • osobie, która wykaże w tym interes prawny.

  We wniosku należy wpisać cel, do jakiego niezbędny jest odpis.

  Przykładowe cele pobrania odpisu: alimentacyjny, spadkowy, majątkowy, meldunkowy, paszportowy, dowód osobisty, ubezpieczenie społeczne: ZUS, KRUS, ubezpieczenie zdrowotne, zatrudnienie, szkolnictwo, świadczenia socjalne, PZU.

  • Wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika.
  • Przebywając za granicą wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem konsula.
Informacje uzupełniające
 • W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać odpisy aktów urodzeń z ostatnich 100 lat, odpisy aktów małżeństw i zgonów z ostatnich 80 lat. Starsze dokumenty (akty urodzeń ponad 100 lat, akty małżeństw i zgonów ponad 80 lat) są przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi, Pl. Wolności 1.

 • Można uzyskać wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego (bardzo popularny w Europie), który nie wymaga tłumaczenia za granicą (w państwach, które podpisały konwencję nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów).

 • Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mogą być wyposażone w wielojęzyczny standardowy formularz Unii Europejskiej, który zastępuje tłumaczenie przysięgłe i legalizację dokumentu w krajach Unii. Formularze te wydawane są na odrębny wniosek za dodatkową opłatą. 17 zł. Należy wskazać język, w jakim ma być wydany formularz.
 • Osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub osoba mająca interes prawny może uzyskać kopię dokumentów z akt zbiorowych rejestracji, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kierownika USC.

 • Za odpis aktu stanu cywilnego jest pobierana opłata skarbowa.

 • Uwaga! istnieje elektroniczna usługa Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego, która daje możliwość pobrania odpisu w sposób automatyczny (bez udziału USC), pod warunkiem, że akt jest wprowadzony do Systemu Rejestrów Państwowych . Osoba wnioskująca musi być pełnoletnia. Nie ma możliwości uzyskania odpisów wielojęzycznych i formularzy wielojęzycznych dla elektronicznej formy odpisu. Użytkownik musi się zalogować za pomocą potwierdzonego Profilu Zaufanego lub e-dowodu i czytnika.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • Jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 • Istnieje możliwość wydłużenia tych terminów z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100 (Archiwum)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Zaleca się aby wizyta była poprzedzona wcześniejszym umówieniem przez interesanta terminu spotkania za pośrednictwem strony internetowej - https://wizyty.uml.lodz.pl/. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które okażą potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości SMS/e-mail po jej zarezerwowaniu.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Odpis zupełny 33 zł
Odpis skrócony 22 zł
Odpis na druku wielojęzycznym 22 zł
Odpis zupełny aktu sporządzonego przed 1 stycznia 1946 r. 39 zł
Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku 24 zł
Opłata za pełnomocnictwo (nie dotyczy, gdy pełnomocnik jest małżonkiem, rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem) 17 zł
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza 17 zł

Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Nr konta do wniesienia opłaty za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza Unii Europejskiej:

69 1240 1037 1111 0011 0911 0827

Z opłaty skarbowej zwolnione są odpisy aktów stanu cywilnego wydawane do spraw:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

 • wydania paszportu.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • USC w Łodzi
   Al. Piłsudskiego 100
   parter - Archiwum
 • listownie
  • Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi
   al. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź
 • elektronicznie:
  • serwis gov.pl

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wydanie aktu urodzenia

druk do pobrania


formularz elektroniczny (gov.pl)


 • Podanie o wydanie aktu małżeństwa

druk do pobrania


formularz elektroniczny (gov.pl)


 • Podanie o wydanie aktu zgonu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (gov.pl)


 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej
 • Dowód osobisty (do okazania, w przypadku składania wniosku w sposób tradycyjny)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz.709)

 • Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 roku (Dz.U.Nr 166, poz.1735)

 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2019, poz.860)

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2021, poz.2070)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dotyczy decyzji odmownych.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt