Rozwody zagraniczne @

OPIS SPRAWY

Uznawanie za skuteczne na terytorium RP orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych przez kierownika urzędu stanu cywilnego, co skutkuje dołączeniem do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

KROK 2

Wnieś opłatę

przelewem na konto lub w siedzibie USC w Łodzi w opłatomacie

KROK 3

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • zagraniczny wyrok rozwodowy nie podlega zwrotowi
 • zagraniczny dokument wymaga tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w USC wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 r. oraz wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 r. są uznawane na terytorium RP w urzędzie stanu cywilnego.

 2. Wnioski kieruje się do kierownika USC, który przechowuje akt małżeństwa.

  Uwaga: pozostałe wyroki rozwodowe mogą zostać uznane na terytorium RP tylko wwyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym zewzględu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy.

 3. Osoba wnioskująca o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić:

  • Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r - dotyczy wyroków wydanych po 1 maja 2004 roku w Krajach Unii Europejskiej oprócz Danii: Austria, Litwa, Belgia, Luksemburg, Bułgaria, Łotwa, Chorwacja, Malta, Cypr, Niemcy, Czechy, Portugalia, Estonia, Rumunia, Finlandia, Słowacja, Francja, Słowenia, Grecja, Szwecja, Hiszpania, Węgry, Holandia, Włochy, Irlandia:

   • urzędowy odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

   • zaświadczenie zgodne z art. 39 Rozporządzenia (WE) dotyczące orzeczeń wsprawach małżeńskich,

   • tłumaczenie na język polski w/w dokumentów dokonane lub przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  • Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia, przedstawia:

   • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; lub

   • dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

  • Na podstawie umowy dwustronnej, która przewiduje uznawanie z mocy prawa orzeczeń w sprawach małżeńskich (np. Ukraina, Białoruś, Rosja):

   • urzędowy odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

   • tłumaczenie na jezyk polski w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  • Na podstawie art.1145-1149 Kodeksu postępowania cywilnego wyroków wydanych po 01 lipca 2009 r. przez sądy państw niebędących członkami UE:

   • urzędowy odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

   • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,

   • tłumaczeniena język polski w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

  • Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

  • Osoba wnioskująca o uznanie wyroku rozwodowego wydanego przez sądy wWielkiej Brytanii zobowiązania jest przedstawić:

   • w postępowaniach wszczętych przed 31 grudnia 2020 r.:

   • urzędowy odpis orzeczenia sądu brytyjskiego,

   • tłumaczenie na język polski ww. dokumentu dokonane przeztłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

   • zaświadczenie zgodne z art. 39 Rozporządzenia (WE) dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich;

  • w postępowaniach wszczętych od 1 stycznia 2021 r.:
   • urzędowy odpis orzeczenia sądu brytyjskiego (jeżeli wyrok stanowi wydruk dokumentu przesłanego w formacie PDF, wymagane jestopatrzenie wyroku klauzulą Apostille przez brytyjski urząd legalizacyjny),

   • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chybażeprawomocność orzeczenia wynika z jego treści,

   • tłumaczenie na język polski ww. dokumentów dokonane przeztłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Informacje uzupełniające
 • Brak Uzyskanie odpisu aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie orzeczonym przez organ państwa obcego wymaga złożenia odrębnego wniosku
 • Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne
 • Kierownik USC, który odmawia uznania zagranicznego wyroku rozwodowego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy i informuje o prawie wystąpienia do sądu powszechnego o rozstrzygniecie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Zaleca się aby wizyta była poprzedzona wcześniejszym umówieniem przez interesanta terminu spotkania za pośrednictwem strony internetowej - https://wizyty.uml.lodz.pl/. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które okażą potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości SMS/e-mail po jej zarezerwowaniu.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa 11 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Numer konta do wniesienia opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Osobiście
  • Al. Piłsudskiego 100, p. 15
 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Urząd Stanu Cywilnego
   al. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź

Wymagane dokumenty

 • Do złożenia:
 • Wniosek
 • Oryginał prawomocnego wyroku rozwodowego

  Uwaga! W każdej indywidualnej sprawie ocenia się, czy zagraniczny dokument nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

  Dokumenty spoza UE wymagają legalizacji w ministerstwie spraw zagranicznych, w którym dokument sporządzono i polskiej placówce dyplomatycznej albo Apostille (dotyczy dokumentów z państw-stron Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Wykaz stron Konwencji haskiej: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

 • Tłumaczenie urzędowe wyroku rozwodowego na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
 • Zaświadczenie z art. 39 Konwencji WE, wydane przez sąd lub organ orzekający (dotyczy wyroków wydanych po 01 maja 2004 r. w państwie członkowskim UE)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Do wglądu:
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 1145, 1146 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 1575)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 735)

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2021, poz. 709)

 • rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 338, poz. 1) – art. 1 ust. 1 pkt a oraz art. 37 i 39

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt