Wydanie opinii plastycznej

OPIS SPRAWY

Opinia plastyczna dotyczy tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń, pergoli śmietnikowych i obiektów małej architektury na terenie Miasta w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa jak również kolorystyk budynków gminnych, pawilonów handlowo – usługowych oraz instalacji artystycznych przeznaczonych do usytuowania na nieruchomościach gminnych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

listownie, osobiście, pocztą elektroniczną lub przez ePUAP

KROK 2

Czekaj na opinię

lub wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wnioski wraz dokumentacją można złożyć w kancelarii Urzędu oraz poprzez wysłanie pocztą lub online;
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika jednakże należy udzielić mu pełnomocnictwa;
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa;
 • opinia może mieć formę elektroniczną.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Biuro Architekta Miasta wydaje opinię plastyczną na podstawie poprawnie złożonego wniosku wraz z załącznikami opisanymi we wniosku, wniosek dotyczy:
  • tablic i urządzeń reklamowych mocowanych na budynku lub obiekcie budowlanym (szyldy, tablice inf., tablice reklamowe itp.) załączniki pkt 1, 2, 3, 4b, 5 we wniosku,

  • tablic i urządzeń reklamowych wolno stojących – załączniki pkt 1, 2, 3, 4a, 5 we wniosku,

  • elewacji budynków, nie objętych ochroną konserwatorską – załączniki pkt 1, 2, 4a, 5 we wniosku,

  • obiektów budowlanych, w tym handlowo-usługowych, nietrwale związanych z gruntem, obiektów małej architektury - załączniki pkt 1, 2, 3, 4a, 5 we wniosku,

  • urządzeń budowlanych, w tym infrastruktury technicznej, ogrodzeń - załączniki pkt 1, 2, 3, 4a, 5 we wniosku,

  • dzieł artystycznych, w tym murali, rzeźb, instalacji artystycznych - załączniki pkt 1, 2, 3, 4a, 5 we wniosku,

  • inne - załączniki pkt 1, 2, 3, 4a, 5 we wniosku.

 2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden zostaje w aktach sprawy w UMŁ, drugi wnioskodawca odbiera po wydaniu opinii).

Informacje uzupełniające

W przypadku nieruchomości lub obszarów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub rejestru zabytków, wymagane jest uzgodnienie z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

W sprawach szczególnie skomplikowanych okres załatwienia sprawy może zostać wydłużony.

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
90-608 ul. Wólczańska 36

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-43-84

Pocztą elektroniczną: bam@uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora 17,00 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu Mieszkańcami), urna
 • pocztą elektroniczną
 • elektronicznie
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii plastycznej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXIV/265/95 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 1995 roku, w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze miasta Łodzi (z późn. zm)

 • uchwała Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 roku, w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi (z późn. zm.)

 • zarządzenie Nr 2403/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,, Wytycznych określających zalecane typy elementów stanowiących ochronę zieleńców oraz ciągów pieszych i rowerowych” (z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 478/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20.lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji lokalizowania obiektów handlowo-usługowych nietrwale związanych z gruntem na nieruchomościach, których miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem"

 • zarządzeniem Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkim standardem dostępności”,
 • Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi (załącznik do zarządzenia Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r. z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Architekta Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt