Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką @

OPIS SPRAWY

Osoba, która zamierza wykonywać przewóz osób taksówką na obszarze Gminy Łódź lub Gminy Łódź i Gminy Rzgów, musi uzyskać licencję, udzielaną przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Należy również wyposażyć taksówkę w dodatkowe oznaczenia t.j.:

 • oznaczenie identyfikujące taksówkę (napis TAXI ŁÓDŹ, numer boczny, herb Miasta Łodzi);
 • identyfikator kierowcy;
 • informację o pobieranych opłatach za przejazd, posiadanych do wglądu przepisach porządkowych oraz organie właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych;
 • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem.

W SKRÓCIE

KROK 1
Wnieś opłatę

Wnieś opłatę

KROK 2
Złóż wniosek i załączniki

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 3
Umów się na wizytę

Umów się na wizytę

w celu odebrania dokumentów

KROK 4
Odbierz licencję

Odbierz licencję

w Biurze

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość złożenia wniosku osobiście
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem poczty
 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie - w tym przypadku wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 2. Przyjęcie wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 3. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Informacje uzupełniające

Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne.

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał przedmiotową licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie poniższych wymagań:

 • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym tj. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Oddziale ds. Krajowego Transportu Drogowego Al. Politechniki 32 pok: 204, 227,228,229.
W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność jedynie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 • Wniosek (informacja) przedsiebiorcy posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (TAXI) o przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc (sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 272-62-56, + 48 (42) 638-52-56, +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66,+48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83, +48 (42) 638-50-62
 • Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę w wysokości:

Gdy licencja jest wydana wyłącznie na obszar gminy Łódź

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 200 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30 250 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50 300 zł


Gdy licencja jest wydana na obszar gminy Łódź i gminy Rzgów

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 280 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30 350 zł
okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50 400 zł

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji i wydanie wypisu pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 11%.

Numer konta bankowego:

69 1240 1037 1111 0011 0911 0827

W tytule wpłaty proszę o wpisanie „opłata za udzielenie licencji TAXI”

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Al. Politechniki 32, pok. 202, 203, 204, 205, 228, 229
 • elektroniczne:
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)


 • Wniosek (informacja) przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (TAXI) o przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym
druk do pobrania
 • Oświadczenie o niekaralności (o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt1 ustawy o transporcie drogowym) - dot. osoby fizycznej

druk do pobrania


 • Oświadczenie o niekaralności (o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt1 ustawy o transporcie drogowym) - dot. osoby prawnej

druk do pobrania


 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2
 • W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 tj.:
  1. posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określonego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (prawo jazdy kategorii B),
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • Wykaz pojazdów samochodowych

druk do pobrania


 • Wykaz kierowców (zaświadczeń o niekaralności)

druk do pobrania


 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wydanie wypisu(ów)
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)
 • Zgłoszenie kierowcy taksówki przez przedsiębiorcę/Wydanie identyfikatora dla kierowcy taksówki

druk do pobrania


 • Fotografia o wymiarach 35 mm (szerokość) na 45 mmm (wysokość), odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • Aktualne prawo jazdy kategorii B – kopia poświadczona urzędowo albo oryginał do wglądu i kopia
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy taksówki - kopia poświadczona urzędowo albo oryginał do wglądu i kopia
 • Aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy taksówki - kopia poświadczona urzędowo albo oryginał do wglądu i kopia
 • Wniosek o wydanie tabliczki informacyjnej opatrzonej hologramem

druk do pobrania


 • Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z adnotacją urzędową „TAXI” - kopia poświadczona urzędowo albo oryginał do wglądu i kopia
 • Świadectwo legalizacji taksometru (o ile występuje). - kopia (oryginał do wglądu)**

* identyfikator dla kierowcy taksówki oraz tabliczka informacyjna opatrzona hologramem wydawane  są po uzyskaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

** zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, „Taksówkę wyposaża się w taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji, o ile występuje…”

*** dokumenty winny być złożone w oryginałach lub w odpisach poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Na żądanie strony upoważniony pracownik któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • porozumienie pomiędzy miastem Rzgów a miastem Łódź z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi na obszar Miasta i Gminy Rzgów

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Piotrkowska 86, Łódź, tel.: +48 (42) 633-01-09, +48 (42) 632-24-85 , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi - Urzędu Miasta Łodzi, Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Al. Politechniki 32.

W przypadku odstąpienia przez organ licencyjny od uzasadnienia decyzji na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ta może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z powodu uznania jej za niezgodną z prawem. Skargę wnosi się co najmniej w 2 egzemplarzach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi poprzez Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ – 93-590 Łódź, Al. Politechniki 32, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Skarga podlega wpisowi w wysokości 200 zł. Strona ma możliwość ubiegania się w postępowaniu sądowoadministracyjnym o prawo pomocy na jej wniosek w postaci zwolnienia od kosztów sądowych oraz (lub) ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek w tym zakresie wolny jest od opłat sądowych.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt