Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

OPIS SPRAWY

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja skierowane są do osób uprawnionych, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku.

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

telefonicznie lub poprzez stronę do zapisów Ministerstwa Sprawiedliwości

KROK 2

Przyjdź do wybranego punktu

na ustaloną godzinę

KROK 3

Złóż pisemne oświadczenie

przed uzyskaniem porady - warunek niezbędny

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja są świadczone osobiście w punkcie.

Porady są udzielane osobom wcześniej umówionym telefonicznie. Umawianie wizyt pod numerem tel.: (42) 638-44-44lub poprzez stronę do zapisów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja świadczona jest w niżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi II Wydział Pracy Środowiskowej, ul Grota – Roweckiego 30
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Objazdowa 17

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja świadczone jest w niżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul.Będzińska 5
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Objazdowa 17

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis), która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa w punkcie pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenia składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:

 • prawa rodzinnego;
 • prawa pracy;
 • prawa cywilnego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawa podatkowego;
 • prawa karnego;
 • sprawy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • inne.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 • przygotowanie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielanie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
 • porady obywatelskie;
 • porady obywatelskie ze sporządzeniem wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w poniższej tematyce poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej, prawa konsumenta, prawa dziecka, prawa pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz inne.
Informacje uzupełniające

Kadrę świadczącą nieodpłatną pomoc prawną stanowią radcowie prawni, adwokaci i mediatorzy wskazani przezOkręgową Izbę Radców Prawnychw Łodzi iOkręgową Radę Adwokackąw Łodzi oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie.

Kadrę świadczącą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stanowią doradcy obywatelscy wskazani przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Łodzi[276 kB, DOC]

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Łodzi[271 kB, DOC]

Umawianie wizyt pod nr tel. +48 (42) 638-44-44lub poprzez stronę do zapisów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Oświadczenie osoby uprawnionej

druk do pobrania


 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (tylko dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
druk do pobrania
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (tylko dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
druk do pobrania
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (tylko dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


 • Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Łodzi

wykaz do pobrania


 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Łodzi
lista do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt