Wyniki wyszukiwania

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ

Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ

Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów infrastruktury technicznej na rzecz innego podmiotu

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora… więcej...

BUDOWNICTWO

Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Wniosek o wydanie decyzji może podpisać pełnomocnik. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej… więcej...

BUDOWNICTWO

Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

BUDOWNICTWO

Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

BUDOWNICTWO

Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w ramach postępowania o pozwoleniu na budowę

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

BUDOWNICTWO

Ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

INWESTYCJE

Ustalenie w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

BUDOWNICTWO

Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

BUDOWNICTWO

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (w tym obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków) @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

BUDOWNICTWO

Wydawanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Wniosek o wydanie decyzji może podpisać pełnomocnik. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę obiektów infrastruktury technicznej @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wydawanie informacji lub zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Wydawanie pozwolenia na budowę obiektów infrastruktury technicznej @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście lub pocztą). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście lub pocztą). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika ... Mapa z oznaczoną działką (terenem) - może… więcej...

BUDOWNICTWO

Wydawanie zarejestrowanych dzienników budowy @

W przypadku dziennika budowy w wersji papierowej złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku dziennika budowy w wersji elektronicznej złożenie wniosku następuje w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (konieczność posiadania konta… więcej...

BUDOWNICTWO

Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

BUDOWNICTWO

Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Zatwierdzanie projektu budowlanego odrębną decyzją, poprzedzającą wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

BUDOWNICTWO

Zgłaszanie budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o obszarze oddziaływania ograniczonym do terenu inwestycji @

złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego) sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

BUDOWNICTWO

Zgłaszanie budowy lub przebudowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych do 35 m².

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika, Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

BUDOWNICTWO

Zgłaszanie budowy sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kv, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). .Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

BUDOWNICTWO

Zgłaszanie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2 @

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

BUDOWNICTWO

Zgłaszanie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub… więcej...

BUDOWNICTWO

Zgłoszenie z projektem wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego). Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt