Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących spotkania z Prezydentem i Wiceprezydentami Miasta Łodzi oraz Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta

OPIS SPRAWY

Zgłoszenia dotyczące spotkań z władzami Miasta mogą być wnoszone papierowo, online, telefonicznie, osobiście. Konieczne jest podanie danych osobowych, adresu, nr telefonu oraz tematu spotkania. Zgłoszenia podlegają weryfikacji pod względem kompetencji, problematyki, podejmowanych działań przez komórki organizacyjne UMŁ bądź miejskie jednostki organizacyjne oraz drogi służbowej umożliwiającej załatwienie danej sprawy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Dokonaj zgłoszenia

listownie, osobiście, online (e-mail, ePUAP)

KROK 2

Dołącz ewentualne dokumenty

ostatnie stanowisko UMŁ, MJO w sprawie

KROK 3

Czekaj na weryfikację zgłoszenia

otrzymasz informację w sprawie spotkania

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość dokonania zgłoszenia online
 • niestandardowy termin załatwienia sprawy
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • otrzymanie informacji o spotkaniu może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Prezydent, wiceprezydenci, sekretarz, skarbnik przyjmują wnioskodawców w sprawach skarg i wniosków według ich właściwości rzeczowej.

 2. Prezydent przyjmuje wnioskodawców wyłącznie po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej, właściwego dyrektora departamentu oraz właściwego wiceprezydenta.

 3. Wiceprezydenci przyjmują wnioskodawców wyłącznie po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej oraz właściwego dyrektora departamentu.

 4. Sekretarz i Skarbnik przyjmują wnioskodawców wyłącznie po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej.

 5. Rejestr osób zgłaszających się na spotkanie do prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika prowadzi Oddział ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, który zapewnia obsługę organizacyjno-protokolarną spotkań.

 6. Zgłoszenia podlegają weryfikacji pod względem kompetencji, problematyki, podejmowanych działań przez komórki organizacyjne UMŁ bądź miejskie jednostki organizacyjne oraz drogi służbowej umożliwiającej załatwienie danej sprawy.
Informacje uzupełniające

Zgłoszenia dotyczące spotkań z władzami Miasta mogą być wnoszone drogą tradycyjną (papierową), elektroniczną (ePUAP, e-mail) oraz osobiście i telefonicznie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dni

Miejsce załatwienia

Interesanci przyjmowani są również osobiście w Oddziale ds. Skarg Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153
pok. 208, 209, 217

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście (papierowo) w punktach kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:
  • ul. Piotrkowska 104
  • ul. Piotrkowska 110
  • ul. Zachodnia 47
  • ul. Piłsudskiego 100
  • ul. Smugowa 26 i 30/32
 • osobiście (ustnie)
  • Oddział ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami UMŁ
   ul. Piotrkowska 153
 • pocztą elektroniczną: lckm@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenia w sprawie spotkania z władzami Miasta
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)
 • zarządzenie Nr 3488/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Łodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki organizacyjne

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt