Wyniki wyszukiwania

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bezprzetargowa sprzedaż/oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (poza spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, PZD i dotychczasowymi posiadaczami)

Katalog przypadków, kiedy nieruchomość może zostać zbyta w drodze bezprzetargowej jest wymieniony w art. 37 ust. 2 i 3 oraz art. 198 g i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze bezprzetargowej, stanowiącej… więcej...

DAROWIZNY I DZIEDZICZENIE

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

Wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, Analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta, Analiza zasadności zastosowania trybu darowizny (możliwe wystąpienia do wnioskodawcy o podanie dodatkowych informacji), Wystąpienie… więcej...

DAROWIZNY I DZIEDZICZENIE

Nabywanie nieruchomości w drodze wykupu, zamiany lub darowizny

Podjęcie czynności w sprawie nabycia na wniosek lub z urzędu. Ustalenie/weryfikacja stanu nieruchomości (prawnego, sposobu zagospodarowania, przeznaczenia). W przypadku potwierdzenia zasadności dokonania nabycia nieruchomości (przez merytoryczne jednostki organizacyjne) – zlecenie wyceny… więcej...

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym winny w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu przedłożyć dowód wpłacenia wadium oraz stosowne dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu pisemnym winny w terminie i… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Organizacja przetargów na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu przedłożyć dowód wpłacenia wadium oraz stosowne dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu. W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłaniany jest nabywca. Zakończeniem… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Postępowanie w sprawie zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy @

W przypadku zbycia lokalu nabytego od Miasta Łodzi z bonifikatą przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Prezydent Miasta Łodzi wzywa zbywcę tego lokalu do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji. Bonifikata podlega waloryzacji, której dokonuje się na dzień zbycia lokalu. … więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przedłużenie umów użytkowania wieczystego

Osoby zainteresowane przedłużeniem okresu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi winny złożyć stosowny wniosek. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 104… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej własnością gminy Miasto Łódź

Uprawnieni do przekształcenia: osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, osoby fizyczne będące następcami… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przekształcenie z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe będącej własnością Gminy Miasto Łódź

Co do zasady z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Do przekształcenia doszło z mocy prawa, nie trzeba składać wniosku. Nieruchomości podlegające przekształceniu - nieruchomości zabudowane… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Sporządzanie aneksów do umów notarialnych @

Właściciel lokalu/zarządca nieruchomości w składanym piśmie opisuje czego ma dotyczyć sprostowanie umowy notarialnej (np. numeru lokalu, struktury lokalu, numeru piętra, powierzchni użytkowej lokalu, wysokości udziału, opłaty rocznej, numeru księgi wieczystej, numeru działki, powierzchni działki,… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców (garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych)

Najemca lokalu mieszkalnego/domku jednorodzinnego/użytkowego/garażu/pomieszczenia gospodarczego: Najemca składa wniosek o nabycie lokalu do Zarządu Lokali Miejskich (ZLM) lub Rejonu Obsługi Najemców (RON). Zarząd Lokali Miejskich uzupełnia dokumenty. Oddział Architektoniczno-Budowlany… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w drodze przetargu, stanowiącej własność Miasta Łodzi winny złożyć stosowny wniosek. Nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi zbywane są w drodze przetargu. Najczęściej jest to przetarg ustny nieograniczony, tj. licytacja. W szczególnych,… więcej...

PRZETARGI I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi w nieruchomościach

Osoby zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości stanowiącego własność Miasta Łodzi winny złożyć stosowny wniosek. Udziały w nieruchomościach stanowiące własność Miasta zbywane są zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XXVII/547/08 Rady… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Sprzedaż w drodze przetargu wolnych lokali komunalnych

Wolne lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy, lecz nie będące przedmiotem najmu sprzedawane są w drodze przetargu w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przedłożą następujące dokumenty:… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Ulgi w spłacie należności Miasta Łodzi o charakterze cywilnoprawnym stanowiącym dochód Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Wpływa wniosek dłużnika (wnioskodawcy lub pełnomocnika) o rozłożenie należności na raty, umorzenia lub odroczenia terminu zapłaty z tytułu zakupu lokalu na raty, nieruchomości na raty, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, zwrotu udzielonej przez Miasto bonifikaty przy… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Wykreślenie hipoteki: spłata budynku, dotacja budżetowa na budowę domu, wodociągi, gazociągi, energia elektryczna, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu @

Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości. Wniosek można złożyć: osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznie przez platformę ePUAP. Odbiór zgody… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu zabezpieczenia spłaty zwaloryzowanej bonifikaty @

Po upływie 5 lat nabycia go od Gminy Pierwotny właściciel lokalu, który zachował prawo własności do lokalu, po upływie 5 lat od daty nabycia go od Gminy, powinien złożyć wniosek, w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Przed upływem 5 lat od daty nabycia go od Gminy… więcej...

LOKALE MIESZKALNE

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu spłaty reszty ceny za lokal @

Właściciel lokalu, który wykupił lokal w systemie ratalnym, po dokonaniu spłaty należności powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, prowadzonej dla lokalu mieszkalnego/użytkowego. Wniosek można złożyć: osobiście, przez pełnomocnika, za… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt