Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Sprzedaż w drodze przetargu wolnych lokali komunalnych

OPIS SPRAWY

Sprzedaż lokali w drodze ustnego przetargu. nieograniczonego, w którym mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne po spełnieniu warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zapoznaj się z warunkami przetargu

podanymi w ogłoszeniu o przetargu

KROK 2

Wpłać wadium

na numer konta, w terminie i wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu

KROK 3

Wypełnij i przekaż stosowne dokumenty

w terminie oraz w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • dokumenty winny być złożone w wersji papierowej
 • wizyta w Urzędzie nie jest wymagana
 • możliwość przesłania dokumentów pocztą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wolne lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy, lecz nie będące przedmiotem najmu sprzedawane są w drodze przetargu w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przedłożą następujące dokumenty: dane dotyczące osoby zainteresowanej, dane dotyczące przedstawicieli osoby fizycznej lub prawnej wraz z pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego, pisemne oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem technicznym budynku i lokalu, zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz dowód wpłaty wadium (w pieniądzu) w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 2. W celu zapoznania się ze stanem technicznym budynków i lokali, na które został ogłoszony przetarg, należy zgłosić się do Miejskiego Administratora Nieruchomości, do którego kontakt został podany w ogłoszeniu o przetargu.

 3. Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez osoby fizyczne i prawne dokumentów Komisja Przetargowa przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji.

 4. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden lokal zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczane jest na poczet ceny nabycia lokalu.

 6. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, na konto, z którego wpłynęło, po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.

 7. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na wskazane przez organizatora konto Urzędu Miasta Łodzi.

 8. Nabywcy, który nie uiści należnej opłaty w terminie, jak również nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie przysługuje roszczenie o sprzedaż lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje uzupełniające

Brak

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 miesięcy - od daty otrzymania od zarządcy zgłoszenia lokalu do przetargu z pełną poprawnie przygotowaną dokumentacją dotyczącą budynku i lokalu.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu zMieszkańcami)

Termin składania dokumentów

Terminy każdorazowo określone są w warunkach przetargu.

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 • uchwała Nr IX/112/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność miasta Łodzi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 109, poz. 1079)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt