Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu zabezpieczenia spłaty zwaloryzowanej bonifikaty @

OPIS SPRAWY

Po upływie 5 lat od nabycia od Gminy:
Właściciel lokalu mieszkalnego, który zachował prawo własności lokalu, po upływie 5 lat powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu.
Przed upływem 5 lat od nabycia od Gminy:
Pierwotny lub wtórny właściciel lokalu mieszkalnego (który nabył lokal, od pierwotnego właściciela), powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

zgoda wydawana jest wyłącznie na wniosek

KROK 2

Czekaj na zgodę

zgoda jest wysyłana pocztą lub odbierana osobiście

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online (ePUAP)
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku osobiście w punkcie kancelaryjnym
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa i wydania duplikatu
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie jest załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Po upływie 5 lat nabycia go od Gminy

Pierwotny właściciel lokalu, który zachował prawo własności do lokalu, po upływie 5 lat od daty nabycia go od Gminy, powinien złożyć wniosek, w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Przed upływem 5 lat od daty nabycia go od Gminy

Pierwotny albo wtórny właściciel lokalu (który nabył lokal, od pierwotnego właściciela) powinien złożyć wniosek, w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście,

 • przez pełnomocnika(należy dołączyć pełnomocnictwo),

 • za pośrednictwem operatora pocztowego,

 • elektronicznie przez platformę ePUAP.

Odbiór zgody/duplikatu następuje zgodnie ze wskazaniem we wniosku:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem operatora pocztowego

Informacje uzupełniające

Możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zgodę na wykreślenie hipoteki należy we własnym zakresie dostarczyć do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych, Łódź ul. Pomorska 21.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do Urzędu. Wnioski rozpoznawane są w kolejności wpływu.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych
II piętro, pokój 249

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umówienie wizyty pod nr telefonu: +48 (42) 638-53-57, +48 (42) 638-42-52, +48 (42) 638-44-75

Opłaty

Skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za wydanie duplikatu 5,00 zł.
Za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo opłata nie dotyczy) 17,00 zł.

Nr konta bankowego do wniesienia opłaty skarbowej50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.

Nr konta bankowego do innych opłat: brak.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 budynek B (punkt kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 110 w pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
  • ul. Zachodnia 47 (punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • Al. Piłsudskiego 100 (punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • Al. Politechniki 32 (punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Krzemieniecka 2b (punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wciągu całego roku

Wymagane dokumenty

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki po upływie 5 lat:

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Kserokopia aktu notarialnego pierwotnego nabycia lokalu mieszkalnego od Miasta Łódź
 • W przypadku następcy prawnego, dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia (kserokopia)
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przed upływem 5 lat

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Kserokopia aktu notarialnego potwierdzającego zbycie lokalu mieszkalnego nabytego od Miasta Łodzi
 • Kserokopia aktu notarialnego potwierdzającego nabycie lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe
 • Duplikaty przelewów bankowych potwierdzających nabycie lokalu mieszkalnego bądź nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowej za środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego od Miasta Łódź
 • W przypadku zamiany lokalu zakupionego od Miasta Łódź na inny lokal mieszkalny, kserokopia aktu notarialnego zamiany. W razie dopłaty do ceny nowo nabywanego lokalu mieszkalnego, bądź nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, do wniosku należy załączyć duplikat przelewu bankowego potwierdzającego dokonanie powyższej czynności
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo

Uzyskanie duplikatu wcześniej wydanego dokumentu:

 • Wniosek o wystawienie duplikatu (obowiązuje druk jak przy wydaniu zgody - należy dopisać słowo Duplikat)

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie duplikatu
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt