Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Oddanie w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta po opuszczeniu lokalu przez najemcę @

OPIS SPRAWY

Wniosek może złożyć osoba zamieszkująca faktycznie wspólnie z najemcą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy do chwili ustania stosunku najmu, która jest ujęta w katalogu osób § 16 ust. 1 Uchwały Nr LXVII/1975/22, wprzypadku opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego, po rozwiązaniu przez niego umowy najmu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

odpowiedź otrzymasz listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny

KROK 3

Podpisz umowę najmu

osobiście w RON (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego składa wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do wynajmującego.
 2. Wniosek może złożyć osoba zamieszkująca faktycznie wspólnie z najemcą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy do chwili ustania stosunku najmu, wprzypadku opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego, po rozwiązaniu przez niego umowy najmu.
 3. Umowa najmu może być zawarta z:
  • wstępnymi, zstępnymi;
  • rodzeństwem;
  • synową, zięciem, teściową, teściem;
  • osobami przyjętymi na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu;
  • osobami uprawnionymi do zamieszkania na mocy skierowania;
  • dziećmi współmałżonka,

   o ile ww. osoby spełniają kryterium dochodowe, czyli ich średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza:
   • 255% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
   • 205% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
 4. W przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub nie złożono wszystkich wymaganych dokumentów, wynajmujący wyznacza 14 dniowy termin na uzupełnienie wniosku. Niedotrzymanie wymienionego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 5. Weryfikacja złożonego wniosku następuje po skompletowaniu wniosku zawierającego wszystkie wymagane dokumenty, w tym pozyskane przezWynajmującego stosowne oświadczenia oraz wywiady na okoliczność zamieszkiwania Wnioskodawcy wprzedmiotowym lokalu do chwili ustania stosunku najmu.

 6. Wynajmujący zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku.

Informacje uzupełniające

Wniosek należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym 14 dniowym terminie przez wynajmującego wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Weryfikacja złożonego wniosku następuje po skompletowaniu wniosku zawierającego wszystkie wymagane dokumenty, w tym pozyskane przezWynajmującego stosowne oświadczenia oraz wywiady na okoliczność zamieszkiwania Wnioskodawcy wprzedmiotowym lokalu do chwili ustania stosunku najmu.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź al. Kościuszki 47

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-00

Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   al. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich al. Kościuszki 47
  • RON „Centrum” ul. Piotrkowska 238
  • RON „Północ” ul. Limanowskiego 194/196
  • RON „Południe” ul.Ciasna 19A
  • RON „Wschód” ul. Sobolowa 1
  • RON „Zachód” ul. Wapienna 15
  • RON „Zasobu Obcego” ul. Ciasna 19a
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu stanowiącego zasób mieszkaniowy Łodzi, po opuszczeniu lokalu przez najemcę

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego

druk do pobrania


 • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości

druk do pobrania


 • Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

druk do pobrania


 • Kserokopia zaświadczenia o wymeldowaniu byłego najemcy (oryginał do wglądu)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa z byłym najemcą (oryginały do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr LXVII/1975/22 Rady Miejskiej w Łodzi zdnia 12 października 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 8 listopada 2022 r. poz. 6169)

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zmianami)

 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.2001 Nr 71 poz. 733 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Mieszkalnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt