Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Oddanie w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, po zgonie najemcy @

OPIS SPRAWY

Wnioskodawca składa wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w razie śmierci najemcy: dotyczy współmałżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, innych osób, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. A także wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, synowej, zięcia, teściowej, teścia, osób przyjętych na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu, osób uprawnionych do zamieszkania na mocy skierowania.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

odpowiedź otrzymasz listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny

KROK 3

Podpisz umowę najmu

osobiście w RON (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wnioskodawca składa wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do wynajmującego.

 2. W przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub nie złożono wszystkich wymaganych dokumentów, wynajmujący wyznacza 14 dniowy termin na uzupełnienie wniosku. Niedotrzymanie wymienionego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 3. Wynajmujący zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku.

Informacje uzupełniające
 • Wniosek należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym 14 dniowym terminie przez wynajmującego wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.
 • W razie śmierci najemcy, wnioski pozostałych w lokalu mieszkalnym osób, rozpatrywane na podstawie:
  • art. 691 Kodeksu cywilnego – dotyczy współmałżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, innych osób, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
  • Uchwały nr LXVII/1975/22 Rady Miejskiej w Łodzi zdnia 12 października 2022 roku wsprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 listopada 2022 r. poz. 6169) – dotyczy:
   • wstępnych, zstępnych;
   • rodzeństwa;
   • synowej, zięcia, teściowej, teścia;
   • osób przyjętych na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu;
   • osób uprawnionych do zamieszkania na mocy skierowania;

o ile ww. osoby zamieszkiwały w lokalu wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie mają możliwości zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób i spełniają kryterium dochodowe, czyli ich średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza:

 • 255% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 205% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Weryfikacja złożonego wniosku następuje po skompletowaniu wniosku zawierającego wszystkie wymagane dokumenty, w tym pozyskane przezWynajmującego stosowne oświadczenia oraz wywiady na okoliczność zamieszkiwania Wnioskodawcy wprzedmiotowym lokalu do chwili śmierci najemcy.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

stanowisko regulacji tytułu prawnego do lokalu tel. +48 (42) 628-70-20

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-00

Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   al. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich al. Kościuszki 47
  • RON „Centrum” ul. Piotrkowska 238
  • RON „Północ” ul. Limanowskiego 194/196
  • RON „Południe” ul. Ciasna 19a
  • RON „Wschód” ul. Sobolowa 1
  • RON „Zachód” ul. Wapienna 15
  • RON „Zasobu Obcego” ul. Ciasna 19a
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu stanowiącego zasób mieszkaniowy Łodzi, po zgonie najemcy:

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Kserokopia aktu zgonu najemcy (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą (oryginały do wglądu)
 • Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego(niewymagane w przypadku wniosków rozpatrywanych na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego);

druk do pobrania


 • Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (niewymagane w przypadku wniosków rozpatrywanych na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego)

druk do pobrania


 • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zmianami)

 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.2001 Nr 71 poz. 733 z późn. zmianami)

 • uchwała Nr LXVII/1975/22 Rady Miejskiej w Łodzi zdnia 12 października 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 8 listopada 2022 r. poz. 6169)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Mieszkalnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt