Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie dodatku mieszkaniowego @

OPIS SPRAWY

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osoby spełniającej łącznietrzy warunki:

 • posiada tytuł prawny do lokalu lub zajmuje lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekuje na przysługujący jej lokal zamienny lub lokal socjalny,
 • osiąga odpowiednio niski dochód,
 • zajmuje lokal mieszkalny o odpowiedniej powierzchni użytkowej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców

KROK 2

Czekaj na decyzję

o przyznaniu lub odmowie świadczenia

KROK 3

Odbierz dodatek

dodatek odbiera zarządca lub inna osoba uprawniona

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • możliwość złożenia wnioskuonline
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby ustalić prawo do dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.

  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.

  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 3. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego.

 4. W przypadku przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny w terminie do 10. dnia każdego miesiąca z góry.

Informacje uzupełniające

Od kiedy przysługuje świadczenie:

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 1. tytuł prawny do lokalu

  Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego z ww. tytułów prawnych.

  Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

  • domu pomocy społecznej,
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole, w tym szkole wojskowej
  - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.
 2. osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 40% (tj. 2862,19 zł)
  • wieloosobowym – 30% (tj. 2146,64 zł)
  - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł.

  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

  Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie; wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego lub zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

  W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

  Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

  W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

 3. odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

  Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
  • 30 % albo
  • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %
Liczba członków gospodarstwa domowego Powierzchnia normatywna
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]
1 osoba 35 45,50 52,50
2 osoby 40 52,00 60,00
3 osoby 45 58,50 67,50
4 osoby 55 71,50 82,50
5 osób 65 84,50 97,50
6 osób 70 91,00 105,00

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Uwaga

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków za zajmowany lokal.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Dodatków Mieszkaniowych, ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców, w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek potwierdzony przez zarządcę, właściciela domu jednorodzinnego lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
druk do pobrania (część I)

druk do pobrania (część II)


wzór do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków przez zarządcę budynku ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

druk do pobrania


wzór do pobrania


 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
  • Np. kopia wypisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego, kopia umowy najmu, kopia decyzji o przydziale lokalu, kopia umowy podnajmu, kopia umowy użyczenia
  • W przypadku gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu na podstawie umowy zawartej z właścicielem lokalu (np. umowa użyczenia) - potwierdzenie opłat wnoszonych przez wnioskodawcę za miesiąc, w którym składany jest wniosek. Jeżeli na dowodzie wpłaty jako wpłacający widnieje właściciel lokalu, do wniosku winno być załączone oświadczenie właściciela lokalu wskazujące, że środki na opłaty za lokal otrzymał od osoby, której lokal wynajął
  • W przypadku otrzymania lokalu w spadku - postanowienie o nabyciu spadku oraz masie spadkowej lub zaświadczenie ze spółdzielni lub numer księgi wieczystej
  • W przypadku przyznania prawa do lokalu socjalnego - kopia wyroku sądu przyznającego prawo do lokalu oraz informacja o umieszczeniu na liście osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego
  • W przypadku przyznania prawa do lokalu zamiennego – dokument potwierdzający przyznanie prawa do lokalu zamiennego
  • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – dokument potwierdzający własność
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów otrzymanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w tym odpowiednio:

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło:

 • Zaświadczenie o wysokości przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku osób osiągających dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych:

 • Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

druk do pobrania


W przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS - zasiłek chorobowy, opiekuńczy, ojcowski, macierzyński itp.:

 • Zaświadczenie z ZUS o wysokości wypłaconego świadczenia netto w deklarowanym okresie z wyszczególnionymi datami wypłat

W przypadku osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne z ZUS:

 • Odcinki renty/świadczenia przedemerytalnego oraz kopie decyzji z ZUS-u obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym – dotyczy osób pobierających rentę/świadczenie przedemerytalne za pośrednictwem operatora pocztowego
 • Oryginał zaświadczenia z ZUS-u o wysokości wypłaconej renty/świadczenia przedemerytalnego (netto) - dotyczy osób pobierających rentę/świadczenie przedemerytalne na konto bankowe
 • Odcinki emerytury oraz kopie decyzji z ZUS-u obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym - dotyczy osób pobierających emeryturę za pośrednictwem operatora pocztowego
 • Oświadczenie o wysokości wypłaconej emerytury (netto) w deklarowanym okresie oraz kopie decyzji z ZUS-u obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym - dotyczy osób pobierających emeryturę na konto bankowe

druk do pobrania


W przypadku osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne z KRUS-u, MSWiA, PZU:

 • Odcinki emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego oraz kopie decyzji z KRUS-u, MSWiA, PZU obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym – dotyczy osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne za pośrednictwem operatora pocztowego
 • Oryginał zaświadczenia z KRUS-u, MSWiA, PZU o wysokości wypłaconej emerytury/renty/ świadczenia przedemerytalnego (netto) - dotyczy osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne na konto bankowe

W przypadku osób, otrzymujących alimenty:

 • Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów (np. wyrok alimentacyjny, odcinki przekazów pocztowych) lub oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów w okresie deklarowanym

druk do pobrania


W przypadku pobierania alimentów za pośrednictwem komornika:

 • Zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w deklarowanym okresie

W przypadku osób korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

druk do pobrania


W przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • Oświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń (zasiłków dla bezrobotnych, stażów, szkoleń, stypendiów itp.) bądź o braku prawa do świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy

druk do pobrania


W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie wykonujących pracy zarobkowej na podstawie umowy:

 • Zaświadczenie z ZUS-u dotyczące odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne

W przypadku studentów wyższych uczelni:

 • Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego itp.) lub o nie pobieraniu stypendium
 • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywających praktyki zawodowe:

 • Zaświadczenie o wysokości wypłaconego wynagrodzenia za odbyte praktyki zawodowe

W przypadku osób posiadających lub użytkujących gospodarstwo rolne:

 • Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub decyzja w sprawie podatku rolnego
 • Oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego w deklarowanym okresie
 • Zaświadczenie z ZUS dotyczące odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za deklarowany okres - w przypadku deklarowania dochodu tylko z gospodarstwa rolnego
 • Dokument potwierdzający uprawnienie do dodatkowej powierzchni z tytułu niepełnosprawności:

W przypadku prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju: 

 • Kopia orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności przebywania osoby niepełnosprawnej w oddzielnym pokoju oraz oświadczenie wnioskodawcy czy dołączone orzeczenie jest aktualne – dotyczy osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przed 22-10-2004 r.
 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z wypełnionym punktem dotyczącym prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

W przypadku osób poruszających się na wózku:

 • Zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku inwalidzkim (w przypadku braku zapisu „na stałe” zaświadczenie powinno być wystawione nie później niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku)

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych:

 • Decyzja w sprawie podatku od nieruchomości (w przypadku powierzchni domu jednorodzinnego mniejszej od powierzchni normatywnej) lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej (w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni) oraz o wyposażeniu technicznym domu
 • Rachunki dotyczące opłat za energię cieplną do celów ogrzewania (centralne ogrzewanie) i wodę dostarczane do lokalu za ostatni okres rozliczeniowy
 • Opłaty za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych za ostatni okres rozliczeniowy
 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego

druk do pobrania


W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz.1335)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Dodatków Mieszkaniowych
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt