Zgłoszenie urodzenia dziecka @

OPIS SPRAWY

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje matka lub ojciec dziecka, którego ojcostwo jest prawnie ustalone, osobiście albo drogą elektroniczną, w urzędzie stanu cywilnego według miejsca urodzenia dziecka, w przeciągu 21 dni od narodzin. W efekcie sporządzony zostaje akt urodzenia, nadawany jest dziecku numer PESEL oraz zostaje ono zameldowane.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś urodzenie dziecka

elektronicznie lub w USC (zaleca się umówienie wizyty)

KROK 2

Odbierz dokumenty

odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o PESEL, poświadczenie zameldowania

PRZYDATNE INFORMACJE

 • zgłoszenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego według miejsca urodzenia dziecka
 • zgłoszenia może dokonać matka, ojciec dziecka (ojcostwo musi być prawnie ustalone, tzn. jest to mąż matki albo mężczyzna, który dziecko uznał) albo ich pełnomocnik
 • pełnomocnictwo powinno zawierać wybrane dla dziecka imię (imiona)
 • zgłoszenie nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca urodzenia dziecka.
  Jeżeli dziecko urodziło się w Łodzi, zgłosić urodzenie należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi.
  Zgłosić urodzenie dziecka można
  • osobiście – zgłasza matka lub ojciec dziecka (ojcostwo musi być prawnie ustalone!) albo ich pełnomocnik. Podają imię/imiona wybrane dla dziecka (nie więcej niż dwa), sprawdzają i podpisują przygotowany przez pracownika protokół zgłoszenia urodzenia. Na podstawie protokołu oraz karty zgłoszenia urodzenia przygotowywanej i przekazywanej przez szpital, sporządzany jest akt urodzenia. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest jeden odpis skrócony, a także zaświadczenie o numerze PESEL dziecka i o jego zameldowaniu.
  • albo drogą elektroniczną – do skorzystania z niej konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.
   Zgłoszenie polega na wypełnieniu elektronicznego formularzaprzez matkę albo ojca dziecka (ojcostwo musi być prawnie ustalone!).
   Wzór zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest też na portalu obywatel.gov.pl. Zawarto tam również następujące wskazówki dla rodziców dotyczące zasad tego zgłoszenia:
   • krok 1: wnioskodawca oświadcza, że jest matką/ojcem dziecka
   • krok 2: sprawdza poprawność swoich danych i wprowadza dane drugiego rodzica
   • krok 3: wpisuje dane dziecka
   • krok 4: wybiera adres zameldowania dziecka i sposób, w który chce odebrać dokumenty (elektronicznie, osobiście, pocztą tradycyjną)
   • krok 5: podgląd wniosku i złożenie podpisu.

Zgłaszającym urodzenie osobiście dokumenty wydawane są w formie papierowej.

Zgłaszający urodzenie elektronicznie mogą odebrać dokumenty na trzy sposoby:

 • osobiście – w formie papierowej,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej - w formie papierowej,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAPie – w formie dokumentu elektronicznego XML lub PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie drukuj go! Może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego!

Dokumenty odbierane osobiście wydawane są od ręki.

Informacje uzupełniające

Ojcostwo jest prawnie ustalone, gdy:

 • dziecko przyszło na świat w czasie trwania małżeństwa albo w przeciągu 300 dni od jego ustania lub unieważnienia (ojcem dziecka jest wtedy mąż matki);
 • miało miejsce uznanie ojcostwa – matka dziecka nie będąca mężatką oraz mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, złożyli oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Oświadczenia te składane są osobiście przez oboje rodziców przed kierownikiem USC przed przyjściem na świat dziecka już poczętego, po przyjściu dziecka na świat a przed sporządzeniem aktu urodzenia, przy okazji sporządzania aktu urodzenia, po sporządzeniu aktu urodzenia, ale tylko do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Przyjmowanie innych oświadczeń rodziców związanych z aktem urodzenia dziecka:

 • o wyborze lub zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego zmałżeństwa.
  Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka, jeżeli nazwisko to nie zostało przez nich wskazane przy ślubie, albo o zmianie nazwiska dziecka wskazanego przez nich przy ślubie.
 • o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji.
  Jeżeli rodzice dziecka chcą zmienić dziecku imię (imiona) wpisane do aktu urodzenia, mogą to uczynić w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu, składając wspólnie oświadczenie przed kierownikiem USC .
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź, al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Zaleca się aby wizyta była poprzedzona wcześniejszym umówieniem przez interesanta terminu spotkania za pośrednictwem strony internetowej - https://wizyty.uml.lodz.pl/ W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby umówione.

Informacji można zasięgnąć pod nr telefonu +48 (42) 638-44-44 lub +48 (42) 638-50-95.

Opłaty

Zgłoszenie urodzenia dziecka nie wymaga opłat.

Akt urodzenia sporządza się nieodpłatnie.

Oświadczenia o uznaniu ojcostwa przyjmowane są nieodpłatnie.

Przyjęcie oświadczeń o zmianie lub wyborze nazwiska dla pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa – opłata skarbowa11 zł

Przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji – opłata skarbowa11 zł

Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • USC w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100
   Uwaga:zaleca się umówienie wizyty.
 • elektronicznie
  • ePUAP
  • obywatel.gov.pl

Termin składania dokumentów

Zgłoszenia należy dokonać w terminie:

 • dla dziecka żywego - 21 dni od narodzin
 • dla dziecka martwo urodzonego - 3 dni od narodzin

Po upływie tych terminów, kierownik USC sporządza akt urodzenia z urzędu.

Wymagane dokumenty

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) osoby osobiście zgłaszającej urodzenie albo osób składających oświadczenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli jest konieczna)
 • Cudzoziemcy obowiązani są okazać odpisy aktów stanu cywilnego matki dziecka wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na jęz. polski (akt urodzenia, akt małżeństwa)
 • W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną - zgłoszenie dokonane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

formularz elektroniczny (ePUAP)


formularz elektroniczny (obywatel.gov.pl)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


 • Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

komunikat do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 709)
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U 2020, poz. 1359)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt