Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego @

OPIS SPRAWY

O dofinansowanie mogą wnioskować pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego – nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
Kwota dofinansowania jest zależna od okresu kształcenia młodocianego i wynosi:

 • dla nauki zawodu - do 8081 zł za pełen okres kształcenia tj. 36 m-cy
 • dla przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach w II części prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy wysokość kwoty dofinansowania wynosi do 10000 tyś.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś zawarcie umowy

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Złóż wniosek o dofinansowanie

w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 3

Czekaj na decyzje lub/i zaświadczenie

zostaną wysłane pocztą

KROK 4

Odbierz dofinansowanie

otrzymasz je na konto podane we wniosku po uprawomocnieniu się decyzji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wniosek o dofinansowanie wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej, gdyż oprócz wniosku trzeba złożyć wymagane załączniki
 • wniosek można złożyć osobiście
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się (mile widziane umówienie się)
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

 2. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ubiega się pracodawca, który realizował naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy pracownika młodocianego zgodnie z podpisaną umową o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 3. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest ukończenie przez młodocianego przygotowania zawodowego i zdanie właściwego egzaminu.

  Zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 2 i 3
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
  b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
  3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1
 4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 5. Wniosek można złożyć:

   • osobiście

   • za pośrednictwem poczty

   • przez pełnomocnika

 6. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Informacje uzupełniające

Z dniem 1 września 2019 r. zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w zakresie m.in. art. 122 dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Dotyczą one przede wszystkim rodzaju egzaminu, którego zdanie przez młodocianego pracownika jest warunkiem koniecznym, aby pracodawca mógł ubiegać się o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 2 i 3:
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle m.in. art. 2 dotyczącego podmiotów mogących być uznanymi za rzemieślników.

1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

1a. (uchylony).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

5. (uchylony).

6. Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3-7.

Zgodnie z art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.)
Młodociani, którzy przed 1 stycznia 2020 r. rozpoczęli przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy o rzemiośle, w jej brzmieniu dotychczasowym, który po dniu 1 stycznia 2020 r. stał się rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy o rzemiośle, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kontynuują to przygotowanie zawodowe oraz zdają egzaminy zgodnie z dotychczasowymi zasadami dotyczącymi młodocianych zatrudnionych u pracodawców niebędących rzemieślnikami.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc od złożenia wniosku. W przypadku braku środków płatniczych w budżecie Miasta Łodzi - 1 miesiąc od dnia ich pozyskania z budżetu Wojewody Łódzkiego (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
Oddział ds. Powiatowych Placówek Samorządowych
pok. 207

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych– po ewentualnym uprzednim umówieniu wizyty:

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Edukacji
   ul. Krzemieniecka 2B
   94-030 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 – kancelaria UMŁ
  • ul. Krzemieniecka 2b – kancelaria
 • elektronicznie – tylko zgłoszenie zawarcia umowy:
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkujących na terenie Łodzi - wniosek o dofinansowanie

druk do pobrania


 • Kserokopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę
 • Kserokopia świadectwa pracy z całego okresu kształcenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę - w przypadku gdy młodociany realizował przygotowanie zawodowe u więcej niż jednego pracodawcy świadectwa pracy ze wszystkich zakładów pracy
 • Dokument potwierdzający uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji zawodowych:
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa czeladniczego młodocianego
   lub
  • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego/czeladniczego
   lub
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego
 • Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki - dotyczy młodocianych uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika - kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika - kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia przygotowania zawodowego (jeśli przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca)
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (jeżeli takie pełnomocnictwo posiada)
 • ​Formularz dla ubiegających się o pomoc de minimis

druk do pobrania


 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

druk do pobrania


 • Oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

druk do pobrania


 • Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów

druk do pobrania


 • ​Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej – jeśli o dofinansowanie ubiega się pracodawca będący wspólnikiem spółki cywilnej

druk do pobrania


 • Oświadczenie pracodawcy o byciu rzemieślnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

druk do pobrania


 • Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Aktualny wypis z KRS – jeśli pracodawca nie działa na podstawie CEIDG
 • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900)
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.)
 • ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.)
 • ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.)
 • ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2009 nr 56 poz. 458)
 • obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2017 poz. 1644 t.j.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2019 poz. 391 t.j.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622 ze zm.)
 • rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań
 • kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 r. poz. 316 ze zm.)
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702 )
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276 praz z 2014 r. poz. 1543)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2018 r poz. 350 t.j.)
 • rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1)
 • rozporządzenie Komisji (WE) Nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej WE (Dz.U.UE.L.2004.140.1 ze zm.)
 • zawiadomienie Komisji - Zapewnienie skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem (Dz.U.UE.C.2007.272.4 )
 • traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE 30.3.2010; OJ C 84), art. 107 i kolejne
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 r. poz. 104 t.j. )

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi przez Wydział Edukacji UMŁ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Edukacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt