Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wsparcie dla przedsiębiorcy w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy @

OPIS SPRAWY

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane jest pocztą

KROK 3

Ustal termin zawarcia umowy z urzędem

urząd skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu

KROK 4

Podpisz umowę z urzędem

KROK 5

Wyposaż stanowisko pracy

dokonaj zakupów zgodnie z zawartą umową

KROK 6

Dokonaj rozliczenia zakupów

przedstaw dokumenty potwierdzające dokonanie zakupów

KROK 7

Zatrudnij osobę bezrobotną

zatrudnij osobę na podstawie wydanego skierowania do pracy

KROK 8

Odbierz refundację

PRZYDATNE INFORMACJE

 • druki wniosków dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach określonych przez urząd w ramach prowadzonego naboru
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłana listownie
 • konieczność osobistej wizyty w celu zawarcia umowy
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie wydanego skierowania do pracy
 • refundacja wypłacana na podstawie zawartej umowy, rozliczonych zakupów oraz zatrudnienia skierowanego bezrobotnego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podmiot ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego / skierowanego opiekuna[ki] składa wniosek na aktualnym druku w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego / skierowanego opiekuna.
 2. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z zakładki Dla pracodawców i przedsiębiorców (Dokumenty do pobrania) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Milionowej 91. Druki wniosków dostępne są w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.
 3. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.
 4. Przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy odbywa się na podstawie umowy między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą.
 5. Beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w łodzi w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kryteria przyznania

Refundację może otrzymać:

  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym żłobek lub klub dziecięcy,
  • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Obowiązki pracodawcy

Środki są przekazywane pracodawcy po:

  • przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne wydatki dotyczące wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ujęte we wniosku o refundację,
  • stwierdzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi utworzenia i wyposażenia zgodnie z umową stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego / skierowanego opiekuna.

Do podstawowych obowiązków podmiotu, który otrzymał refundację należy:

  • zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy lub skierowanego opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
  • utrzymanie przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Szczególne (bardziej elastyczne) warunki przyznania i realizacji refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przysługują:

 • żłobkom lub klubom dziecięcym, tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie i osobiście:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • elektronicznie:
  • e-PUAP

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z załącznikami:
  (Druk wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi https://lodz.praca.gov.pl/ w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Formularz zgłoszenia oferty pracy
 • Oświadczenie poręczyciela
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 46
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt