Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wpis do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi @

OPIS SPRAWY

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest procedurą uproszczoną. Pozwala ona obywatelowi jednego z 5 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce nie dłużej niż 24 miesiące. Dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia. Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Odbierz dokument

elektronicznie lub w urzędzie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia oświadczeńonline
 • możliwość odbioru oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego
 • konieczność dołączenia wymaganych załączników
 • konieczność uiszczenie opłaty za złożenie oświadczenia
 • możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umawiania się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dokonuje wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy złożonych elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Oświadczenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można złożyć osobiście bądź wysłać pocztą do siedziby Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź.
 3. Złożenie niekompletnego oświadczenia lub oświadczenia niezawierającego kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 4. Zarejestrowane oświadczenie może odebrać osobiście pracodawca bądź osoba posiadająca pełnomocnictwo, w siedzibie Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102a, Sala A, po uprzednim pobraniu biletu z literą „C: Cudzoziemcy - oświadczenie i odbiór informacji starosty” (obsługa na tych stanowiskach odbywa się wsystemie kolejkowym – w kolejności ustalonej przez biletomat). Bilety wydawane są w godzinach 8.30-12:00.
  Oświadczenia przesłane elektronicznie pracodawca odbiera na swoim koncie na portalu praca.gov.pl.
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wpisuje do ewidencji oświadczenia:
  • spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mających adres głównej siedziby w mieście Łodzi;
  • agencji zatrudnienia posiadających siedzibę w mieście Łodzi oraz zarejestrowanych wKRAZ;
  • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej /CEIDG/ ze stałym miejscem pobytu w mieście Łodzi;
  • osób fizycznych posiadających stałe miejsce pobytu w mieście Łodzi.
 6. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:
  • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, lub Ukrainy;
  • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową).
Informacje uzupełniające
 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma obowiązek poinformować pisemnie Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi o:
  • podjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu);
  • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu);
  • cudzoziemiec lub pracodawca, mogą również poinformować Urząd o zakończeniu pracy na podstawie wpisanego do ewidencjioświadczenia
 • Informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca można złożyć:
  • za pośrednictwem platformy praca.gov.pl;
  • za pośrednictwem poczty;
  • osobiście w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wdrodze decyzji administracyjnej odmawia wpisu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wpis do ewidencji następuje w terminie do 30 dni.

Urząd wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy niż określony w oświadczeniu, niewcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń jest procedurą wymagającą uiszczenia wpłaty w wysokości 100 zł przez pracodawcę przed złożeniem oświadczenia do Urzędu (wpłata pobierana jest w związku ze złożeniem dokumentu, anie za wydanie dokumentu) jest to kwota bezzwrotna.

Do każdego składanego oświadczenia opowierzeniu wykonywania pracy należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zawierające:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
 • tytuł dokonanej wpłaty (oświadczenie o powierzeniu pracy - z określeniem pełnego imienia inazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w oświadczeniu).

Nie będą honorowane dowody wpłaty uwzględniające jej uiszczenie za złożenie więcej niż jednego oświadczenia.

Do każdego składanego oświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie wpłaty za składany dokument dotyczący danego cudzoziemca.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
18 1240 1037 1111 0011 0923 8912

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Kilińskiego 102/102a
   90-012 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Kilińskiego 102/102a
   I piętro, pok. 107
  • ul. Milionowa 91
   parter, pok. 033
 • elektronicznie:
  • portal praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia. Urząd wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy niż określony w oświadczeniu, niewcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji.

Wymagane dokumenty

W przypadku składania oświadczeń w formie pisemnej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wypełnia:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, bądź

druk do pobrania


formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
 • Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.

druk do pobrania


formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
 • Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

druk do pobrania


Podmiot, który składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 • Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna
 • Kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca
 • Dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (podmiot, który składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę w wysokości 10zł)
 • W przypadku osoby fizycznej lub osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą należy złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi w zakresie spraw związanych ze składaniem, odbieraniem i podpisywaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

druk do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022 poz. 690 z późniejszymi zmianami)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami)
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1558)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2291 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń wydanej przez starostę służy stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy (art. 5a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt