Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy @

OPIS SPRAWY

Wyrejestrowania może dokonać bezrobotny i poszukujący pracy w przypadkach (wskazanych w szczegółowym opisie procedury), powodujących utratę statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż dokumenty

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Odbierz decyzję i dokumenty

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia dokumentu online
 • możliwość przeslania dokumentów pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
Wyrejestrowanie osoby bezrobotnej:

Wyrejestrowania z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można dokonać poprzez:

 1. Osobiste zgłoszenie się do urzędu z dokumentem potwierdzającym zaistnienie okoliczności powodującej utratę statusu osoby bezrobotnej oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości;
 2. Przesłanie tradycyjną pocztą kopii zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis;
 3. Przesłanie drogą elektroniczną, na adres lol2@praca.gov.pl, skanu zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis (wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB);
 4. Złożenie przez osobę trzecią kopii zawartej umowy lub oświadczenia zawierającego dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis osoby, której sprawa dotyczy, w kancelarii urzędu;
 5. Elektroniczny urząd podawczy – dla osób posiadających podpis elektroniczny. W tym przypadku należy przesłać oświadczenie zawierające dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania;
 6. Przez portal praca.gov.pl wypełniając odpowiedni formularz zgodny z powodem wyrejestrowania.

Wyrejestrowania z ewidencji urzędu pracy, w trakcie osobistej wizyty można dokonać najwcześniej w dniu zaistnienia okoliczności powodującej utratę statusu osoby bezrobotnej w przeciwnym wypadku należy kopię dokumentu o którym mowa w pkt. 1 i w pkt. 2 złożyć w kancelarii urzędu ul. Milionowa 91 - pok. 033 lub przy ul. Kilińskiego 102/102a w pok.107.

Szczegółowe informacje o utracie statusu osoby bezrobotnej znajdują się na stronie:

https://lodz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/utrata-statusu-osoby-bezrobotnej

Wyrejestrowanie osoby poszukującej pracy:

Wyrejestrowanie osoby poszukującej pracy następuje na wniosek o rezygnacji z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w sposób wskazany przy wyrejestrowaniu osoby bezrobotnej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy następuje w dniu przedstawienia dokumentu potwierdzającego utratę statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, z dniem w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę tego statusu np. z dniem podjęcia pracy.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w celu wyrejestrowania się z urzędu nie wymaga wcześniejszego umawiania.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   Ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   Ul. Kilińskiego 102/102a
   90-012 Łódź
 • Osobiście:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   Ul. Kilińskiego 102/102a
   90-012 Łódź
 • Elektronicznie
  • ePUAP
  • portal praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

W ciągu 7 dniu od zaistnienia okoliczności powodujących utratę statusu.

Wymagane dokumenty

 • W celu wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy należy przedłożyć dokumenty potwierdzające okoliczności powodujące utratę posiadanego statusu np.:

   

 • umowa o pracę lub
 • umowa cywilno – prawna (zlecenia, o dzieło) lub
 • skierowanie do podjęcia pracy wydane przez PUP w Łodzi lub
 • decyzja o uzyskaniu świadczenia z ZUS lub MOPS lub
 • oświadczenie woli zawierające prośbę o wyrejestrowanie

formularz elektroniczny (praca.gov.pl)


formularz elektroniczny (ePUAP)


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r.poz.690 z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 2

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 667)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie to składa wobec Prezydenta Miasta Łodzi(który wydał decyzję) z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Skorzystanie z tego prawa skutkuje tym, że z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Miejscem składania odwołania oraz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Ewidencji i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt