Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Praca wykonywana w zamian kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

OPIS SPRAWY

Wyznaczanie przez prezydenta miasta podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.

W SKRÓCIE

KROK 1

Czekaj na informację

dotyczącą potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych

KROK 2

Złóż formularz zgłoszeniowy

listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP

KROK 3

Czekaj

na listę podmiotów, w których będzie wykonywana kara

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość zgłoszenia placówki elektronicznie
 • możliwość przesłania formularza zgłoszenia pocztą
 • sprawa nie wymaga opłat wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych podmiotów.

 2. Sporządzenie zarządzenia z wykazem podmiotów, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna nadzorowana przez kuratorów sądowych w warunkach wolnościowych.

 3. Przekazanie zarządzenia wraz z listą podmiotów do prezesów sądów rejonowych.

Informacje uzupełniające
Czym są prace, kto je wykonuje?

To nieodpłatne i kontrolowane prace na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne orzeczone w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna tzn. społecznie użyteczne nadzorowane przez kuratorów sądowych wykonywane w warunkach wolnościowych. Prace wykonywane są przez osoby skazane, w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba, że ważne względy przemawiają za wykonywaniem kary w innym miejscu. Przy przydziale pracy brane pod uwagę są wiek skazanego, jego stan zdrowia i posiadane kwalifikacje.

Jakie organizacje i instytucje mogą przyjmować osoby odbywające karę ograniczenia wolności na prace społecznie użyteczne?
 • Instytucje lub organizacje reprezentujące społeczność lokalną,
 • Placówki oświatowo-wychowawcze,
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • Placówki służby zdrowia,
 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje użyteczności publicznej niosące pomoc charytatywną,
 • Podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,
 • Państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne,
 • Spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa,
 • Inne podmioty, którym powierzono w dowolny sposób wykonywanie zadań własnych gminy związanych z
  1. ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i przyrody oraz gospodarką wodną,
  2. gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego,
  3. wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem ioczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeniami sanitarnymi, wysypiskami iunieszkodliwianiem odpadów komunalnych, zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4. lokalnym transportem zbiorowym,
  5. ochroną zdrowia,
  6. pomocą społeczną, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7. gminnym budownictwem mieszkaniowym,
  8. edukacją publiczną,
  9. kulturą, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochroną zabytków i opieką nad zabytkami,
  10. kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11. targowiskami i halami targowymi,
  12. zielenią gminną i zadrzewieniem,
  13. cmentarzami gminnymi,
  14. porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli oraz ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, w tym wyposażeniem i utrzymaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  15. utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W zakresie prostych prac fizycznych, porządkowych i merytorycznych

W jakim wymiarze czasu osoby są kierowane na prace?

Prace społecznie użyteczne mieszczą się w przedziale od 20 do 40 godzin pracy w danym miesiącu. Jednak dzienny czas pracy nie może przekraczać 8 godzin. W szczególnym przypadku, na wniosek osoby odbywającej prace może on zostać wydłużony do 12 godzin na dobę. Wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne może odbywać się także w dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od pracy u danego podmiotu, na rzecz którego jest ona wykonywana.

Czy placówka przyjmująca osoby na prace społecznie użyteczne ponosi jakieś zobowiązania finansowe?

Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych, wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, ponosi Skarb Państwa.

Czy oznacza to, że w Państwa placówce przez cały rok będzie osoba odbywająca prace społecznie użyteczne?

Osoby kierowane są do różnych placówek w zależności od potrzeb. Dodatkowo w załączonym formularzu zgłoszeniowym to Państwo wskazują jaką liczbę osób mogą jednorazowo przyjąć i jakie prace będą wykonywane. Osoby mają też zasądzoną różną długość odbywania prac, a o ich skierowaniu wybrana placówka dowiaduje się z odpowiednim wyprzedzeniem pismem od sądowego kuratora zawodowego.

Kto nadzoruje pacę osób skierowanych do placówki?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy to Państwo wskazują osobę ze swojej placówki, która ustala harmonogram pracy, określa czas, miejsce i rodzaj pracy, natomiast czynności związane z kontrolowaniem wykonania kary oraz obowiązków nałożonych na skazanego wykonuje sądowy kurator zawodowy.

Jakie są obowiązki podmiotu, na rzecz którego kara jest wykonywana?

Wyznaczona osoba jest zobowiązana zapoznać skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy. Podmiot także zapewnia skazanemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze jeśli są potrzebne.
Wyznaczona osoba przekazuje do kuratora informacje o wszystkich ważnych okolicznościach dotyczących przebiegu pracy i zachowania się skazanego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni od otrzymania informacji od prezesa sądu rejonowego.

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, Aleje Politechniki 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   AlejePolitechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • pocztą elektroniczną:
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy placówki organizującej prace społecznie użyteczne nadzorowane przez kuratorów sądowych w warunkach wolnościowych.

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
 • art. 45, 53 – 56a, 57a oraz 58 ustawy Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r.
 • art. 34 oraz 35 ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.
 • art. 30 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt