Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Prace na cele społeczne dla osób skazanych

OPIS SPRAWY

Wyznaczanie podmiotów na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.

W SKRÓCIE

KROK 1

Czekaj na informację

o możliwości wykonywania pracy przez skazanych

KROK 2

Złóż formularz zgłoszeniowy

listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej

KROK 3

Czekaj

na listę podmiotów na rzecz których skazani mogą wykonywać prace

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia zgłoszenia placówki elektronicznie
 • możliwość przesłania formularza zgłoszenia pocztą
 • sprawa nie wymaga opłat
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych jednostek chcących przyjmować osoby skazane
 2. sporządzenie zarządzenia z wykazem podmiotów
 3. przekazanie zarządzenia dyrektorom zakładów karnych
Informacje uzupełniające
Czym są prace na cele społeczne, kto je wykonuje?

Nieodpłatne prace na cele społeczne są to prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek przez osoby skazane osadzone. Prace wykonywane są w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie na jednego skazanego.

Jakie organizacje i instytucje mogą przyjmować osoby skazane?
 • Instytucje lub organizacje reprezentujące społeczność lokalną,

 • Placówki oświatowo-wychowawcze,

 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

 • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

 • Placówki służby zdrowia,

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

 • Fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje użyteczności publicznej niosące pomoc charytatywną,

 • Podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

 • Państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne,

 • Spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa,

 • Inne podmioty, którym powierzono w dowolny sposób wykonywanie zadań własnych gminy.

Kto nadzoruje pacę osób skierowanych do placówki?

Podmiot wyznacza osobę, odpowiedzialną za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych.

Jakie są obowiązki podmiotu, na rzecz którego kara jest wykonywana?
 1. Informuje skazanego o sposobie wykonywania przydzielonej pracy.
 2. Zapoznaje skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami dotyczącymi obsługi maszyn i urządzeń w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy.
 3. Zapewni skazanemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, przewidziane na danym stanowisku pracy.
 4. Osoba wyznaczona ustala harmonogram pracy skazanych, określa czas, miejsce i rodzaj pracy na okres co najmniej jednego miesiąca. Odpis harmonogramu przekazuję się dyrektorowi zakładu karnego.

Szczegółowe warunki organizowania i wykonywania pracy określa się w umowie zawartej przez dyrektora zakładu karnego z podmiotem.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

2 miesiące od przekazania przez dyrektora zakładu karnego informacji

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź,Aleje Politechniki 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • pocztą elektroniczną: bpz@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy dla placówek, w których wykonywana będzie praca na cele społeczne przez osoby skazane

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym
 • art. 56 § 2 i art. 123a § 5 i § 6 ustawy Kodeks karny wykonawczy
 • § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt