Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wsparcie dla przedsiębiorcy na zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia @

OPIS SPRAWY

Przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem a pracodawcą lub przedsiębiorcą.

O dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia może ubiegać się pracodawca lub przedsiębiorca.

Do pracodawcy lub przedsiębiorcy mogą być skierowane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoby bezrobotne.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane jest pocztą

KROK 3

Ustal termin zawarcia umowy z urzędem

urząd skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu

KROK 4

Podpisz umowę z urzędem

KROK 5

Zatrudnij osobę bezrobotną 50+

zatrudnij osobę na podstawie wydanego skierowania do pracy

KROK 6

Odbierz dofinansowanie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • druki wniosków dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach określonych przez urząd w ramach prowadzonego naboru
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłana listownie
 • konieczność osobistej wizyty w celu zawarcia umowy
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie wydanego skierowania do pracy

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu.
 2. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z zakładki Dla pracodawców i przedsiębiorców (Dokumenty do pobrania) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Milionowej 91. Druki wniosków dostępne są w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.
 3. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.
 4. Przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego odbywa się na podstawie umowy między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą.
 5. Do wniosku o dofinansowanie pracodawca dołącza:
  • oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • formularz zgłoszenia oferty pracy.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w tej grupie wiekowej.
Pracodawca lub przedsiębiorca, który zatrudni skierowanego przez PUP w Łodzi bezrobotnego otrzymuje dofinansowanie jego wynagrodzenia przez okres:

  • 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat - 60 lat,
  • 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, tj.:

  • przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat;
  • przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat.

Kryteria przyznania

O dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia może ubiegać się każdy pracodawca lub przedsiębiorca.
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Obowiązki pracodawcy

W przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia lub też rezygnacji z dalszego zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania - pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski pracodawców o dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • osobiście
  • ul. Milionowa 91
 • elektronicznie:
  • e-PUAP

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionej osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia wraz z załącznikami:
  (Druk wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionej osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi https://lodz.praca.gov.pl/ w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach.)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Formularz zgłoszenia oferty pracy
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - art. 60d

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt