Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową @

OPIS SPRAWY

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności i według klasyfikacji PKD, w którym wydaje się zezwolenie na pracę sezonową).

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Odbierz dokument

elektronicznie lub w Urzędzie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wnioskuonline
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • konieczność dołączenia wymaganych załączników
 • konieczność uiszczenia opłaty za złożony wniosek
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przyjmuje wnioski o wydanie zezwoleń na pracę sezonową drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Po wypełnieniu formularza należy dołączyć w formie skanu komplet wymaganych załączników oraz dostarczyć oryginał informacji starosty, jeżeli jest wymagana. Wnioski powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP.

Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wzór formularza wniosku, w którym wskazać należy dodatkowo nr KRAZ agencji oraz dane pracodawcy użytkownika.

W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, wnioski o zezwolenie na pracę sezonową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście w kancelarii bądź wysłać pocztą do siedziby Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź.

Dokument może odebrać osobiście pracodawca bądź osoba posiadająca pełnomocnictwo, w siedzibie Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102a, Sala A, stanowiska od 1 do 4, po uprzednim pobraniu biletu z literą „C: Cudzoziemcy - oświadczenie i odbiór informacji starosty” (obsługa na tych stanowiskach odbywa się w systemie kolejkowym – w kolejności ustalonej przez biletomat).
Bilety wydawane są w godzinach 8.30 - 12:00.

Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową:

 • spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mających adres głównej siedziby w mieście Łodzi;
 • agencji zatrudnienia posiadających siedzibę w mieście Łodzi oraz zarejestrowanych w KRAZ;
 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ ze stałym miejscem pobytu w mieście Łodzi;
 • osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników posiadających stałe miejsce pobytu w mieście Łodzi.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wydaje zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli:

 • cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty (nie dotyczy obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii, Ukrainy).

Pracodawca może starać się o zezwolenie na pracę sezonową:

 1. dla cudzoziemca, który jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy w Polsce;
 2. dla cudzoziemca, który dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski – na podstawie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej, bądź w ramach ruchu bezwizowego w związku z pracą sezonową.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił:

 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O fakcie zgłoszenia się cudzoziemca, pracodawca informuje urząd za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, załączając jednocześnie skan wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, który zgłosił się w celu wykonywania pracy sezonowej.

Jeśli wniosek został wpisany do ewidencji wniosków postępowanie w tej sprawie ulega umorzeniu z mocy prawa, jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie przedstawił kopii ważnego dokumentu pobytu:

 • po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków,
 • w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków,
 • w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową:

 • dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy wjechali w celu wykonywania pracy sezonowej, tj. tych dla których był uzyskiwany wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (wiza „sezonowa”, ruch bezwizowy w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji);
 • wydawane jest w celu kontynuacji pracy u tego samego pracodawcy lub w celu podjęcia pracy u innego pracodawcy;
 • wydawane jest na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej nie jest dłuższy niż 9 miesięcy roku kalendarzowego. Okres pobytu cudzoziemca liczony jest od dnia pierwszego wjazdu na terytorium obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy przez cały okres oczekiwania. W takiej sytuacji u nowego pracodawcy cudzoziemiec może pracować do 30 dni.

Informacje uzupełniające

Dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, i Ukrainy pracodawca może wystąpić z tzw. wnioskiem wielosezonowym.

Wpisy do ewidencji wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową dokonywane są:

 • na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego,
 • w okresie nie dłuższym niż 3 kolejne lata kalendarzowe. Jest to możliwe wtedy, gdy w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, pracodawca co najmniej raz powierzył wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Dla obywateli wymienionych państw istnieje też możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych). Nie jest wówczas potrzebne występowanie o odrębne zezwolenie na pracę. Aby skorzystać z tej możliwości, pracodawca jest obowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wydaje zezwolenie na pracę sezonową lub w drodze decyzji administracyjnej odmawia wydania zezwolenia terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach wymagających postępowania administracyjnego wydanie zezwolenia następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca jest procedurą wymagającą uiszczenia opłaty przez pracodawcę przed złożeniem wniosku do Urzędu (wpłata pobierana jest w związku ze złożeniem dokumentu, a nie za wydanie dokumentu). Jest to kwota bezzwrotna. 30 zł

Do każdego składanego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zawierające:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty ( pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
 • tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową - z określeniem pełnego imienia i nazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w ww. wniosku.

Nie będą honorowane dowody wpłaty uwzględniające jej uiszczenie za złożenie więcej niż jednego wniosku.

Do każdego składanego wniosku należy dołączyć dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie wpłaty za składany dokument dotyczący danego cudzoziemca.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
18 1240 1037 1111 0011 0923 8912

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi można złożyć:

 • listownie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
   ul. Kilińskiego 102/102a
   90-012 Łódź
 • osobiście
  • ul. Kilińskiego 102/102a, I piętro, pok. 107
  • ul. Milionowa 91, pok. 033
 • elektronicznie
  • portal praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca powinien być złożony co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 
druk do pobania
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
lub
 • Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

druk do pobrania


formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
 • Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna
 • Kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (wraz z adnotacją, że są to wszystkie wypełnione strony z paszportu)

a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania:

 • Kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca

natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Kopia stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca
 • Kopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy;
 • Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • Informacja, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy (informacja starosty), wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określone w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana
 • Dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych
 • Dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych
 • Dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w itp. 88c ust. 8 ustawy. (Dokumenty potwierdzające iż w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemiec ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium RP albo innego państwa EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w RP lub przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium RP, pobyt był nieprzerwany w rozumieniu itp. 195 ust. 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)
 • Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
druk do pobrania
 • W przypadku osoby fizycznej, osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej należy złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu
druk do pobrania
 • W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – kopia zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający fakt posiadania gospodarstwa rolnego
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi w zakresie spraw związanych ze składaniem, odbieraniem i podpisywaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom
druk do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1558)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 2204)

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349 z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350 z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2291 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową wydanego przez starostę służy stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy (art. 5a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt