Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy @

OPIS SPRAWY

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy.

Dofinansowanie wynosi do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy, a tworzone stanowiska należy utrzymać przez okres co najmniej 36 miesięcy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane jest pocztą

KROK 3

Ustal termin zawarcia umowy z urzędem

urząd skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu

KROK 4

Podpisz umowę z urzędem

KROK 5

Wyposaż stanowisko pracy

Dokonaj zakupów zgodnie z zawartą umową

KROK 6

Zatrudnij osobę bezrobotną

zatrudnij osobę na podstawie wydanego skierowania do pracy

KROK 7

Dokonaj rozliczenia zakupów

przedstaw dokumenty potwierdzające dokonanie zakupów

KROK 8

Odbierz refundację

PRZYDATNE INFORMACJE

 • druki wniosków dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach określonych przez urząd w ramach prowadzonego naboru
 • możliwość złożenia wniosku online, możliwość przesłania wniosku pocztą
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłana listownie
 • konieczność osobistej wizyty w celu zawarcia umowy
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na podstawie wydanego skierowania do pracy
 • refundacja wypłacana na podstawie zawartej umowy, rozliczonych zakupów oraz zatrudnienia skierowanego osoby niepełnosprawnej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi właściwym ze względu miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
 2. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z zakładki Dla pracodawców i przedsiębiorców (Dokumenty do pobrania) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Milionowej 91, dodatkowo istnieje możliwość elektronicznego wypełnienia i złożenia wniosku poprzez System Obsługi Wsparcia SOW. Druki wniosków dostępne są w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.
 3. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.
 4. Przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy odbywa się na podstawie umowy między starostą a pracodawcą.
 5. Beneficjent pomocy w rozumieniuustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnościami to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowanej w tut. Urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
Zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kryteria przyznania

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:

  • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  • przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.
Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym. Jednakże zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski na finansowane ze środków PFRON refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Urząd kompletnego wniosku. W przypadku nieprawidłowości lub braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca wzywany jest do usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie i osobiście:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • elektronicznie:
  • e-PUAP
  • System Obsługi Wsparcia SOW

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami:
  (Druki wniosków o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej publikowane są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi https://lodz.praca.gov.pl/ w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach.)
formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (System Obsługi Wsparcia SOW)
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Formularz zgłoszenia oferty pracy
 • Oświadczenie poręczyciela
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art. 26e
 • rozporządzenie MPiPS z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt