Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi @

OPIS SPRAWY

Zaświadczenie zawiera dane wpisane do ewidencji takie jak: nazwa klubu, numer w ewidencji, data wpisu do ewidencji, adres siedziby, skład zarządu i komisji rewizyjnej, dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, data uchwalenia statutu i cele statutowe.

Zaświadczenie klub może wykorzystać np. na potrzeby udziału w konkursie ofert lub przetargu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, do założenia konta bankowego, do wynajmu lub wydzierżawienia obiektu na cele statutowe klubu.

Osoba fizyczna lub osoba prawna nie będąca klubem wpisanym do ewidencji, może ubiegać się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny.

W SKRÓCIE

KROK 1
wnieś opłatę

Wnieś opłatę

organizacje pożytku publicznego są zwolnione z opłaty skarbowej

KROK 2
złóż wniosek i załączniki

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, pocztą lub w Urzędzie

KROK 3
odbierz zaświadczenie

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie (ePUAP), pocztą, w Wydziale Sportu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • tradycyjne złożenie wniosku nie wymaga umówienia wizyty, za wyjątkiem okresu pandemii
 • sprawa w całości możliwa do załatwienia online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika wnioskodawcy
 • za wydanie zaświadczenia należy wnieś opłatę skarbową
 • wnioskodawcy będący organizacjami pożytku publicznego zwolnieni są z opłaty skarbowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zaświadczenie jest wydawane nawniosek osoby fizycznej lub prawnej np. klub sportowy, działającej przez swoich przedstawicieli, zgodnie z reprezentacją w oparciu o jej statut lub powołanego pełnomocnika, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu stanu prawnego lub określonych faktów.

 2. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy złożyć:

  • w formie pisemnej (bezpośrednio lub przesyłką pocztową na adres siedziby Wydziału Sportu) lub

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego - podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.

 3. Wnioskodawcaotrzymuje zaświadczenie przesyłką pocztową poleconą na adres wskazany we wniosku,natomiast wprzypadku zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę wnioskodawcy na ePUAP-ie (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). Zgodnie z art. 42 § 2 Kpa zaświadczenie może być doręczone w siedzibie Wydziału Sportu wyłącznie wnioskodawcy będącemu osobą fizyczną.

 4. W przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy wniosek składa pełnomocnik, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego zgłoszone do wniosku. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.

 5. W przypadku, gdy osoba fizyczna poda we wniosku dodatkowe dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej ma obowiązek złożenia odrębnego oświadczenia z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych na potrzeby kontaktu w celu wymiany informacji niezbędnych dla realizowanej sprawy.
 6. Klauzula informacyjna sporządzona w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1),

  • dotyczy osób fizycznychskładających wniosek w sprawie wydania zaświadczenia z prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi ewidencji:

   • uczniowskich klubów sportowych,

   • klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej z siedzibą w Łodzi.

Informacje uzupełniające

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

W przypadku brakudowodu zapłaty należnej opłaty skarbowejwnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 3 dni. Nie usunięcie braku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
e-mail: wydzial.sportu@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych – wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty tylko w okresie pandemii:

Telefonicznie: +48 (42) 638 55 84, +48 (42) 638 48 36

Pocztą elektroniczną: wydzial.sportu@uml.lodz.pl

Opłaty

Opłata skarbowa– obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, ewentualnego pełnomocnictwa

Rodzaj opłaty Wysokośc opłaty
1 egzemplarz oryginału zaświadczenia 17 zł
Od pełnomocnictwa 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:

Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wydziału Finansowego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi.

Wpłaty można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym lub dowolnym bankuoraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

Natomiast do dnia 31.12.2021 r. bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A. oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

W przypadku, kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwolnione z opłaty skarbowej są osoby prawne posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Sportu
   ul. ks. Skorupki 21
   90-532 Łódź
 • osobiście:
  • ul. ks. I. Skorupki 21, piętro III, pok. nr 3 (sekretariat)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji wg obowiązującego wzoru podpisany przez wnioskodawcę (osobę fizyczną, przedstawiciela osoby prawnej) wraz z załącznikami

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Oświadczenie wnioskodawcy, który jest osobą fizyczną, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych kontaktowych, tj. telefonu, adresu e-mail na potrzeby kontaktu w celu wymiany informacji niezbędnych dla załatwianej sprawy

druk do pobrania


 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • W szczególnych przypadkach: Pełnomocnictwo wnioskodawcy udzielone innej osobie w celu złożenia wniosku jw. (oryginał lub odpis, wypis, kopia potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażaleniewnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Sportu
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY