Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Organizacja przetargów na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi. W przetargu mogą wziąć udział osoby które w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu wniosą wadium i przedłożą wskazane w ogłoszeniu o przetargu dokumenty i oświadczenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wpłać wadium

na numer konta wskazany w ogłoszeniu o przetargu

KROK 2

Złóż wymagane dokumenty i oświadczenia

pocztą lub osobiście we wskazanej w ogłoszeniu lokalizacji

KROK 3

Weź udział w przetargu

w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu

KROK 4

Podpisz protokół z przetargu

w przypadku wygrania przetargu umów wizytę

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Procedura wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • Możliwość przesłania dokumentów pocztą
 • Możliwość reprezentacji przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu przedłożyć dowód wpłacenia wadium oraz stosowne dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
 2. W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłaniany jest nabywca.
 3. Zakończeniem postępowania jest podpisanie protokołu z przetargu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Telefony do pracowników Oddziału Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości:
+48 (42) 638-45-83, (42) 638-44-14, +48 (42) 638-47-81, +48 (42) 638-43-31, +48 (42) 638-54-73

Umawianie/rezerwacja wizyty

Sposób umówienia się na wizytę w celu podpisania protokołu z przetargu:

Telefonicznie:
+48 (42) 638-45-83, (42) 638-44-14, +48 (42) 638-47-81, +48 (42) 638-43-31, +48 (42) 638-54-73

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 110, Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami
 • listownie:
  • Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-004 Łódź

Termin składania dokumentów

Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o przetargu.

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są do dostarczenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu:
 • dowodu wpłacenia wadium
 • danych dotyczących osoby zainteresowanej, w przypadku:
 • osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego
 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu
druk do pobrania
 • osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu
druk do pobrania
 • danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego
 • pisemnego oświadczenia - opatrzonego własnoręcznym podpisem - o zapoznaniu się: ze stanem prawnym nieruchomości, w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem technicznym budynku oraz lokalu, a także „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, o poinformowaniu, iż w przypadku, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nieruchomości, z której zbywany jest lokal, posiada zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, przejmuje to zobowiązanie w udziale ustalonym w umowie sprzedaży, przypadającym na nabywany lokal, a także poinformowaniu, iż ustalone udziały w częściach wspólnych nieruchomości mogą ulec zmianie, na co wyraża zgodę i w związku z powyższym oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń wobec Miasta Łodzi oraz poinformowaniu, iż dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Tryb odwoławczy

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt