Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców (garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych)

OPIS SPRAWY

Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, domów jednorodzinnych na rzecz najemców.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek o wykup wraz załącznikami

KROK 2

Czekaj

na wycenę lokalu i zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży

KROK 3

Przyjdź do urzędu

w celu spisania protokołu i umówienia terminu aktu notarialnego

KROK 4

Wnieś opłatę za lokal

KROK 5

Odbierz akt notarialny

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia papierowego wniosku o wykup lokalu
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Najemca lokalu mieszkalnego/domku jednorodzinnego/użytkowego/garażu/pomieszczenia gospodarczego: Najemca składa wniosek o nabycie lokalu do Zarządu Lokali Miejskich (ZLM) lub Rejonu Obsługi Najemców (RON).

 2. Zarząd Lokali Miejskich uzupełnia dokumenty.

 3. Oddział Architektoniczno-Budowlany Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury na podstawie dokumentacji sporządzonej przez ZLM wydaje zaświadczenie o samodzielności lokalu (nie dotyczy domów jednorodzinnych).

 4. Zarząd Lokali Miejskich przesyła komplet dokumentów do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości.

 5. W przypadku lokali użytkowych Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości przygotowuje i przedstawia Radzie miasta uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu/pomieszczenia.
 6. Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny lokalu.

 7. Po złożeniu przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości przygotowuje zarządzenie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, a wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia podlega publikacji przez okres 21 dni.

 8. Najemca otrzymuje zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży z informacją o przysługującym mu prawie pierwszeństwa w nabyciu oraz terminem stawienia się w Wydziale w celu sporządzenia protokołu określającego warunki wykupu.

 9. Protokół przekazywany jest do kancelarii notarialnej, gdzie podpisywana jest umowa sprzedaży lokalu.

Informacje uzupełniające
 • Warunkiem sprzedaży lokalu jest:

  • aktualna umowa najmu,

  • zaświadczenie o samodzielności lokalu,

  • nie zaleganie z opłatami związanymi z lokalem,w przypadku lokali użytkowych również podatku od nieruchomości

  • inne szczegółowe warunki wynikające z uchwał Rady Miejskiej przy sprzedaży lokali.

 • Najemcy lokali użytkowych, oraz garaży nie uzyskują bonifikaty przy sprzedaży lokali.

 • Z dniem 1 września 2016 r. najemcy domów jednorodzinnych uzyskują bonifikatę na podstawie uchwały Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r., w takiej samej wysokości jak najemcy lokali w budynkach wielolokalowych. (Sprzedaży na rzecz najemców mogą podlegać jedynie lokale, które uzyskają zaświadczenie o samodzielności i są usytuowane w budynkach przeznaczonych do prywatyzacji.)

 • Najemcy lokali mieszkalnych, którzy złożyli wniosek o ich wykup do dnia 31 sierpnia 2016 r. i nie zalegają z opłatami czynszowymi, uzyskają bonifikaty w wysokości:

  80 % - w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych między 1 stycznia 1986 r. a 10 lipca 1996 r.;

  90 % - w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach, o których mowa wyżej;

  90 % - w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych przed 1 stycznia 1986 r.,

  95 % - w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących, się w budynkach, o których mowa wyżej.

Dodatkowo, przy zapłacie ceny lokalu jednorazowo udzielana jest kolejna bonifikata w wysokości 20 % od ceny ustalanej zgodnie z powyższymi zasadami.

Najemcom lokali mieszkalnych, którzy złożą wnioski po 1 września 2016 r. przysługuje bonifikata na podstawie uchwały Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. wg. poniższej tabeli:

Wnioski złożone po 31.08.2016 r.

budynki wybudowane:

bonifikata:

do 31.12.1945 r.

80 %

od 01.01.1946 r. do 31.12.1989 r.

70 %

wybudowane po dniu 31.12.1989 r. oraz wyremontowane lub zmodernizowane ze środków finansowych Miasta, bez względu na datę wybudowania budynku

50 %

dodatkowo 10 % bonifikaty przy wpłacie jednorazowej

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

od 6 miesięcy do 12 miesięcy - w przypadku lokalu mieszkalnego
od 8 miesięcy do 12 miesięcy - w przypadku lokalu użytkowego
od 6 miesięcy do 18 miesięcy - w przypadku garaży
od 6 miesięcy do 24 miesięcy - w przypadku domów jednorodzinnych

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Sprzedaży Lokali
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

pok. 255 (dzielnica Bałuty),

pok. 257 (dzielnica Widzew),

pok. 259 (dzielnica Górna),

pok. 263b (dzielnica Polesie i Śródmieście),

pok. 263 (domki jednorodzinne, garaże),

pok. 261 (lokale użytkowe)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

W przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego/garażu/lokalu użytkowego/pomieszczenia gospodarczego:

 • Wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego

druk do pobrania


 • Umowa o najem lokalu – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie z ZLM lub RON-u o niezaleganiu z opłatami za czynsz
 • Dokumenty tożsamości najemców (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu

Uwaga! Kserokopie ww. załączników winny być potwierdzone przez organ wydający.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • uchwała Nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź ze zmianami (tekst jednolity)
 • uchwała nr LII/1001/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 marca 2009 r. (ze zm.)
 • uchwała Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. (ze zm.) w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
 • uchwała Nr LXXIX/2392/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców i dzierżawców, samodzielnych lokali użytkowych, samodzielnych pomieszczeń gospodarczych i nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt