Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Świadczenie usług EURES – praca za granicą

OPIS SPRAWY

Obywatele polscy zainteresowani pracą za granicą w państwach UE, EOG lub Szwajcarii mogą poszukiwać pracy za granicą za pośrednictwem sieci EURES.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy

elektronicznie, w urzędzie lub telefonicznie

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez telefon
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zagraniczne oferty pracy można znaleźć: :
  • na krajowej stronie EURES www.eures.praca.gov.pl, gdzie publikowane są zagraniczne oferty pracy obsługiwane przez wojewódzkie urzędy pracy, w których pracodawcy zagraniczni zadeklarowali szczególne zainteresowanie rekrutacją obywateli z Polski. na portalu EURES www.eures.europa.eu, gdzie publikowane są wszystkie oferty pracy ogłaszane przez publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich. Oferty, w których pracodawcy zagraniczni są szczególnie zainteresowani rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich są specjalnie oznaczone. Oferty na portalu EURES publikowane są w językach narodowych przy czym część każdej oferty jest tłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich, w tym na język polski.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi udziela podstawowych informacji o możliwości wyjazdu za granicę.
 3. W celu zapoznania się z ofertami pracy za granicą, należy skontaktować się z pośrednikiem pracy (pok. 101 przy ul. Kilińskiego 102/102a).
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są formalną siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, działającą pod egidą Komisji Europejskiej i mającą na celu wspieranie mobilności pracowników w państwach członkowskich sieci.

Sieć EURES, za pośrednictwem doradców EURES i asystentów EURES a także innego personelu organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.

Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do:

  • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,

  • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę,

  • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,

  • pozostania w innym państwie członkowskim nawet po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,

  • traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

W chwili obecnej osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Należy pamiętać, że każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii oraz członek jego rodziny niebędący obywatelem tych państw, może przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy, bez konieczności zarejestrowania pobytu. W tym okresie każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny niebędący obywatelem tych państw, obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest wymagana.

Jeżeli pobyt na terytorium Polski jest dłuższy niż 3 miesiące to każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem tych państw jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Informacje o aktualnych ofertach pracy za granicą udzielane są w trakcie bieżącej wizyty.
Bezzwłoczna realizacja usługi.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102A
90-012 Łódź
pok. 101, I piętro, boczne wejście

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 589/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. wsprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) – art. 36a, 36b, 36d, 36e
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 6 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (Dz. U. 2019 poz. 876)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY