Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Dofinansowanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy kosztów studiów podyplomowych

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Dofinansowanie studiów podyplomowych realizowane jest na wniosek osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.
 3. Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd Pracy zawiera z osobą bezrobotną umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Kryteria przyznania

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w Urzędzie Pracy:

  • osoba bezrobotna,
   • osoba poszukująca pracy:
   • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
   • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
   • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
   • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
   • będąca żołnierzem rezerwy,
   • pobierająca rentę szkoleniową,
   • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
   • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
   • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską;
   • uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
  • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
Wysokość środków i ich przeznaczenie

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje uzyskane na studiach pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera potwierdzone odpowiednim dyplomem. Studia podyplomowe prowadzone są na uczelni, winstytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy.

Okres dofinansowania studiów podyplomowych

Dofinansowanie może być przyznane na cały okres trwania studiów.
Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów oraz wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych. Druk wniosku dostępny jest na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z ofertą danej uczelni zawierającą informacje na temat wybranego kierunku studiów, liczbę godzin, harmonogram, koszty itp. Druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi www.lodz.praca.gov.pl (w terminach naborów wniosków)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) – art. 42a

 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY