Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Organizacja prac interwencyjnych przez pracodawcę @

OPIS SPRAWY

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych. Urząd zwraca pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane jest pocztą

KROK 3

Ustal termin zawarcia umowy z urzędem

urząd skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu

KROK 4

Podpisz umowę z urzędem

KROK 5

Zatrudnij osobę bezrobotną

zatrudnij osobę na podstawie wydanego skierowania do pracy

KROK 6

Odbierz refundację

PRZYDATNE INFORMACJE

 • druki wniosków dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłana listownie
 • konieczność osobistej wizyty w celu zawarcia umowy
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie wydanego skierowania do pracy

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych na terenie Miasta Łodzi powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.
 3. Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca dołącza:
  • oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • formularz zgłoszenia oferty pracy.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.
Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

  • wynagrodzenia,
  • nagrody,
  • składki na ubezpieczenia społeczne.

Kryteria przyznania

O organizację prac interwencyjnych może ubiegać się każdy pracodawca, który w ocenie Urzędu Pracy jest w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić (np.: niebędący w stanie likwidacji oraz niezalegający z podatkami).
Refundacja może być wypłacana:

  • przez okres do 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych; wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty obliczanej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych (obowiązującej w ostatnim dniu zatrudniania każdego rozliczeniowego miesiąca) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 51 ust. 1);
  • przez okres do 6 miesięcy za zatrudnionych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej; refundacja nie może przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 51a ust. 2);

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy

Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
W przypadku niewywiązania się z dalszego zatrudnienia osoby skierowanej przez Urząd Pracy lub naruszenia innych warunków umowy, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski pracodawców o organizowanie prac interwencyjnych rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Milionowa 91
 • elektronicznie:
  • e-PUAP

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych wraz z załącznikami:
  Druk wniosku o organizację prac interwencyjnych dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi https://lodz.praca.gov.pl/ w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach
formularz elektroninczy (ePUAP)
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Formularz zgłoszenia oferty pracy
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59 i art. 59a - 59
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY