Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi właściwym ze względu miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
 2. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu:ul. Milionowa 91 - Kancelaria Urzędu, pok. 033 (parter). Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z zakładki Dla pracodawców i przedsiębiorców (Dokumenty do pobrania) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Milionowej 91. Druki wniosków dostępne są w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.
 3. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.
 4. Przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy odbywa się na podstawie umowy między starostą a pracodawcą.
 5. Beneficjent pomocy w rozumieniuustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.)do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnościami to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowanej w tut. Urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
Zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kryteria przyznania

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:

  • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  • przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Warunkiem dokonania zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.
Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym. Jednakże zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski na finansowane ze środków PFRON refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Urząd kompletnego wniosku. W przypadku nieprawidłowości lub braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca wzywany jest do usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami:
  (Druki wniosków o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej publikowane są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi https://lodz.praca.gov.pl/ w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach.)
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Formularz zgłoszenia oferty pracy
 • Oświadczenie poręczyciela
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2020 poz. 426 z późn. zm. - art. 26e
 • rozporządzenie MPiPS z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Dz. U. 2015, poz. 93

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY