Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Podatek od środków transportowych – naliczenie (osoby prawne, osoby fizyczne) @

OPIS SPRAWY

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej, które posiadają pojazdy (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy, naczepy, autobusy), mające miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie Łodzi, zobowiązane są do składania do 15 lutego każdego roku deklaracji na podatek od środków transportowych, w której samodzielnie obliczają wysokość podatku, oraz do wpłacania podatku obliczonego w deklaracji w 2 ratach w terminie do 15 lutego i 15września.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż deklarację i załączniki

elektronicznie, W Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Wnieś opłatę

2 raty podatku obliczone w deklaracji rocznej

KROK 3

Złóż deklarację

gdy kupiłeś, sprzedałeś, zarejestrowałeś, wyrejestrowałeś pojazd

KROK 4

Wnieś opłatę

kwoty rat podatku obliczone w deklaracji

PRZYDATNE INFORMACJE

Deklaracja DT-1 online
Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w 5 minut.

 • możliwość złożenia deklaracji online
 • możliwość przesłania deklaracji pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • w okresie epidemii wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Deklarację można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W przypadku gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej albo kwota podatku wykazana w deklaracji jest niezgodna z danymi znajdującymi się w posiadaniu organu podatkowego, wszczyna się postępowanie podatkowe i wydaje decyzję, w której określa się wysokość zobowiązania podatkowego.

 2. Podatnikami podatku od środków transportowych są:

  • osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami / współwłaścicielami środków transportowych,

  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,

  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 3. Przedmioty opodatkowania

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,

  • autobusy.

 4. Powstanie/ustanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje:

   • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP,

   • w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,

   • w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Natomiast obowiązek podatkowy wygasa:

   • z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany,

   • z końcem miesiąca, w którym zarejestrowany środek transportowy został zbyty,

   • z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego
Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy upływa 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

Stawki podatku określono uchwałą Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W uchwale przy ustalaniu stawek przyjęto, że pojazd spełnia normy czystości spalin tylko wtedy, gdy posiada certyfikat EURO nie niższy niż EURO 2.

Informacje uzupełniające
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r..

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Podatkowych
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 135

Telefony:
wymiar: +48 (42) 638-45-66, +48 (42) 638-45-35
księgowość: +48 (42) 638-45-33

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

W okresie epidemii wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się pod adresem https://wizyty.uml.lodz.pllub pod nr tel. +48 (42) 638-45-35, +48 (42) 638-45-66

Opłaty

Uwaga!
Od dnia 01.01.2022 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatku od środków transportowych.

Zmianie uległy również indywidualne numery rachunków bankowych.
Informacji o nowych numerach IRB udziela Oddział Dochodów Podatkowych (dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Miejsce załatwienia”).

Wpłaty podatku od środków transportowych należy dokonywać:

 • na rachunek bankowy Wydziału Finansowego:

  Bank Pekao SA, nr konta 71 1240 1037 1111 0011 0912 7766

 • na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez organ podatkowy.

Opłata skarbowa

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:

Bank Pekao SA, nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Wydział Finansowy
   Oddział Dochodów Podatkowych
   ul. Sienkiewicza 5
   90–113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5, parter, pok. 004
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Deklarację na podatek od środków transportowych na każdy rok podatkowy należy złożyć do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po 15 lutym – w terminie 14 dni od dnia nabycia/zarejestrowania/ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu lub 14 dni od dnia sprzedaży/wyrejestrowania/czasowego wycofania z ruchu opodatkowanych pojazdów.

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok (DT-1)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok (DT-1/A)

druk do pobrania


 • Dowód rejestracyjny (opcjonalnie)
 • Faktura zakupu/sprzedaży pojazdu (opcjonalnie)
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P)

druk do pobrania


 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
 • Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (OPL-1P)

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych
formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 • uchwała Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • uchwała Nr LIX/1253/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Tryb odwoławczy

Wymiar podatku następuje poprzez złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), w której podatnik samodzielnie oblicza kwotę podatku. W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt