Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

OPIS SPRAWY

Prowadzenie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym czyli przewozów prowadzonych w określonych odstępach czasu i określonymi trasami wymaga uzyskania zezwolenia. Zarząd Dróg i Transportu wydaje w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych dla przewoźników świadczących usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych w Łodzi i na liniach komunikacyjnych z Łodzi do jednego z sąsiednich powiatów.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

osobiście lub pocztą

KROK 2
Czekaj na weryfikację

otrzymasz informację o weryfikacji lub konieczności złożenia dokumentów

KROK 3
Złóż dokumenty i/lub popraw rozkład

tylko w przypadku braków w dokumentach lub błędów w rozkładzie

KROK 4
Czekaj na uzgodnienie ze Starostwa

w przypadku linii z Łodzi do sąsiedniego powiatu

KROK 5
Czekaj na notę księgową

nota z wysokością opłaty wysyłana jest drogą elektroniczną

KROK 6
Wnieś opłatę

wpłać kwotę wskazaną w nocie

KROK 7
Prześlij potwierdzenie wpłaty

drogą elektroniczną

KROK 8
Odbierz zezwolenie

po uzgodnieniu metody odbioru – pocztą lub osobiście

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku podczas wizyty w urzędzie
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się na wizytę
 • sprawa wymaga wniesienia opłaty

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie zezwolenia na regularny/regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym wymaga złożenia wniosku w formie papierowej w kancelarii urzędu bądź przesłania wniosku drogą pocztową na adres urzędu. Do wniosku należy dołączyć wymagane ustawowo załączniki.
Urząd dokonuje weryfikacji wniosku i załączonych dokumentów. W przypadku pozytywnej weryfikacji, urząd dokonuje analizy sytuacji rynkowej (w przypadku linii regularnych), uzgadnia przebieg linii z właściwym Starostą (w przypadku linii po Łodzi i sąsiednim powiecie), wydaje zezwolenie i opieczętowuje rozkłady jazdy. W przypadku negatywnej weryfikacji, urząd wzywa do doniesienia dokumentów i/lub poprawy rozkładu jazdy. Jeżeli wnioskodawca nie doniesie dokumentów lub nie poprawi rozkładu, urząd pozostawia sprawę bez rozpoznania (nie wydaje zezwolenia).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Drogowego i Biletów w Zarządzie Dróg i Transportu
90-002 Łódź, ul. Tuwima 36
Kancelaria

Tel. +48 (42) 638-58-49

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty
Okres ważności zezwolenia Opłata w złotych
Obszar Powiatu Obszar wykraczający poza jeden powiat
do 1 roku 250 350
do 2 lat 300 400
do3 lat 350 450
do4 lat 450 550
do5 lat 550 600
 • Opłaty w przypadku zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynoszą 50% w/w opłat.
 • Za wydanie jednego wypisu do zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia.

Numer konta do opłaty za wydanie zezwolenia:

Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, 66 1240 1037 1111 0011 0911 2821.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
skarbowa za pełnomocnictwo (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu) 17 zł


Nr konta Urzędu Miasta Łodzi do opłaty skarbowej:

Pekao S.A oddział w Warszawie, 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać iż procedura wydania zezwolenia może trwać miesiąc (30 dni), a w szczególnych przypadkach nawet 2 miesiące, dlatego wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem wykonywania przewozów.

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek
druk do pobrania
 • Kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • Cennik zawierający ulgi ustawowe (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (tylko w przypadku przewozów regularnych specjalnych)

Do wglądu:

 • Oryginały w/w dokumentów
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 202)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1605)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Natomiast stronie służy prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tutejszemu organowi, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt