Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń – przewóz drogowy na potrzeby własne

OPIS SPRAWY

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1
Wnieś opłatę
KROK 2
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3
Umów się na wizytę

w celu odebrania dokumentów

KROK 4
Odbierz zaświadczenie

w Biurze

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie - w tym przypadku wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym uzyskaniem zaświadczenia.
 2. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia.
 3. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.
Informacje uzupełniające

Wniosek złożony w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierał braki formalne.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83
 • Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty

Za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby pobiera się opłatę w wysokości:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł
Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł


Nr konta bankowego do innych opłat:

85 1240 1037 1111 0011 0911 0830

W tytule wpłaty proszę o wpisanie „wydanie zaświadczenia na potrzeby własne”.

Opłata za złożenie dokumentu pełnomocnictwa

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł


Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź, pokój 205
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przewozów drogowych osób lub rzeczy, w krajowym transporcie drogowym, na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wykaz pojazdów samochodowych, którymi będzie wykonywany transport drogowy
druk do pobrania
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania pojazdem, a jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem to np. umowa użyczenia, umowa najmu, umowa leasingowa (oryginał do wglądu)
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt.2
druk do pobrania
 • Wykaz kierowców
druk do pobrania
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Piotrkowska 86, Łódź, tel.: +48 (42) 633-01-09, 632-24-85, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi - Urzędu Miasta Łodzi, Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Al. Politechniki 32.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt