Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków

OPIS SPRAWY

Zgodę na korzystanie z przystanków wydaje się dla podmiotów realizujących przewozy w ramach linii regularnych czyli przewozów prowadzonych w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Udzielona zgoda na korzystanie z przystanków jest czynnością poprzedzającą wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną

KROK 2
Czekaj na weryfikację

otrzymasz informację o weryfikacji lub konieczności złożenia dokumentów

KROK 3
Złóż dokumenty i/lub popraw rozkład

tylko w przypadku braków w dokumentach lub błędów w rozkładzie

KROK 4
Odbierz zgodę

po uzgodnieniu metody odbioru – pocztą, osobiście lub elektronicznie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się na wizytę
 • zgoda może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu otrzymania zgody na korzystanie z przystanków należy złożyć wniosek online lub w formie papierowej (w kancelarii urzędu bądź przesłania wniosku drogą pocztową na adres urzędu). Wniosek można złożyć osobiście bądź można wyznaczyć pełnomocnika. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki.

Urząd po pozytywnej weryfikacji dokumentów wydaje zgodę na korzystanie z przystanków. Załącznik do zgody stanowi uzgodniony z ZDiT, projekt rozkładu jazdy. Zgoda na korzystanie ważna jest przez okres 3 miesięcy od dnia wystawienia. Uzyskanie w tym okresie zezwolenia lub zaświadczenia na linię komunikacyjną przedłuża ważność zgody do dnia ważności zezwolenia lub zaświadczenia, pod warunkiem zachowania uzgodnionych przystanków komunikacyjnych w rozkładzie jazdy oraz dostarczenia do ZDiT zezwolenia lub zaświadczenia w tym terminie.

W przypadku negatywnej weryfikacji, urząd wzywa do doniesienia dokumentów i/lub poprawy rozkładu jazdy. Jeżeli wnioskodawca nie doniesie dokumentów lub nie poprawi rozkładu, urząd pozostawia sprawę bez rozpoznania lub wydaje odmowę wydania zgody.

Informacje uzupełniające

Zarząd Dróg i Transportu wydaje zgodę na przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź w tym na przystanek Nr 2208 WPA Łódź-Fabryczna.

Przewoźnik lub operator, który otrzymał zgodę na korzystanie z przystanków oraz zezwolenie bądź zaświadczenie od właściwego organu, zobowiązany jest również do zawarcia umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera (nie dotyczy przewoźnika lub operatora linii regularnych specjalnych, który nie wnioskuje do ZDiT o zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera).

Przed rozpoczęciem kursowania na WPA Łódź-Fabryczna przewoźnik zobowiązany jest do dostarczenia do ZDiT drogą mailową na adres: przystanki@zdit.uml.lodz.pl zatwierdzonego przez właściwy organ zezwolenia oraz rozkładu jazdy w celu przydzielenia stanowiska odjazdowego oraz uzgodnienia daty rozpoczęcia kursowania.
Na terenie WPA Łódź-Fabryczna znajduje się poczekalnia dla kierowców czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy. Za korzystanie z poczekalni opłaty nie są pobierane.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Drogowego i Biletów w Zarządzie Dróg i Transportu
90-002 Łódź
ul. Tuwima 36
kancelaria

Telefony:
+48 (42) 638-58-49, +48 (42) 272-67-46

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty

Za wydanie zgody na korzystanie z przystanków opłata nie jest pobierana.

Natomiast po rozpoczęciu kursowania przewoźnik ponosi opłaty za korzystanie z przystanków i za zamieszczanie rozkładów jazdy.

1) Opłata za korzystanie:

Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi odpowiednio:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą 0,04 zł
dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą 0,05 zł


Opłata płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie noty księgowej określającej wysokość opłaty, wystawionej przez ZDiT. Pierwszy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca, drugi okres od 1 kwietnia do 30 czerwca, trzeci okres od 1 lipca do 30 września, czwarty okres od 1 października do 31 grudnia. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych płatna jest w terminie 14 dni od daty wystawienia przez ZDiT noty księgowej na konto:

Bank PekaoS.A. z siedzibą w Warszawie, nr 66 1240 1037 1111 0011 0911 2821

2) Opłata za zamieszczanie rozkładów na przystankach:
Stawka jednostkowa za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach wynosi 12,20 zł brutto. Opłata za zamieszczanie informacji płatna jest na podstawie wystawionej przez ZDiT faktury VAT.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Projekt rozkładu jazdy
 • Mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Miasta Łódź
 • Informacja o wielkości taboru obsługującego poszczególne kursy
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/585/16 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, zmieniona uchwałami Nr XXXVII/977/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r., Nr II/48/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2018 r.oraz Nr LX/1805/22Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r.
 • uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/303/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, zmieniona uchwałą Nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r.
 • zarządzenie Nr 4158/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
 • zarządzenie Nr 29/20 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczekalni dla kierowców na WPA Łódź-Fabryczna
 • ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 202)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt