Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zmiana treści licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

OPIS SPRAWY

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wszelkich zmiany danych zawartych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

W SKRÓCIE

KROK 1
Wnieś opłatę
KROK 2
Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie (zaleca się umówienie wizyty) lub pocztą

KROK 3
Umów się na wizytę

w celu odebrania dokumentów

KROK 4
Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie (zaleca się umówienie wizyty) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaleca się umówienie wizyty w Urzędzie
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • w przypadkuzłożenia wniosku elektronicznie wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany treści licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 2. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian treści licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie dokonania zmian treści licencji;
 4. Wydanie decyzji zmieniającej treść licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Informacje uzupełniające

Wniosek złożony w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierał braki formalne.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc(sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83
 • Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty

Za zmianę treści licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 lat 80 zł
Okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30 lat 90 zł
Okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50 lat 100 zł

W tytule wpłaty proszę o wpisanie: „zmiana treści licencji na pośrednictwo”

Nr konta bankowego do innych opłat:

85 1240 1037 1111 0011 0911 0830

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę treści licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
druk do pobrania
formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)
 • Dowód uiszczenia opłaty za zmianę treści licencji

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Piotrkowska 86, Łódź, tel.: +48 (42) 633-01-09, 632-24-85, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi - Urzędu Miasta Łodzi, Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Al. Politechniki 32.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt