Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych, opłacie skarbowej oraz opłacie za gospodarowanie odpadami (osoby prawne i fizyczne) @

OPIS SPRAWY

Podatnik może złożyć pisemny wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie:

 • rozłożenia na raty płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
 • odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia się na wizytę) lub pocztą

KROK 2
Czekaj na orzeczenie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podatnik może złożyć pisemny wniosek (brak wzoru wniosku) w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie:
  • rozłożenia na raty płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
  • odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
 2. Wniosek powinien być szczegółowo uzasadniony oraz zawierać argumenty i dowody na ich poparcie. Udzielenie ulgi jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
  W przypadku podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć:
  • dokumenty finansowe świadczące o aktualnej zdolności płatniczej podatnika,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika. Formularz do pobrania z sekcji „dokumenty”
   (Przedłożony przez podatnika materiał dowodowy powinien zawierać oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów swoich i dochodów członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ponoszonych miesięcznych wydatkach, posiadanych długach, przysługujących wierzytelnościach wnioskodawcy oraz stanie majątkowym (zgromadzone środki finansowe, majątek ruchomy, majątek nieruchomy) oraz
  • dokumenty na poparcie powyższego tj. przedstawienie dowodów potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów kopie zeznań PIT, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu itp., udokumentowanie wydatków ponoszonych na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne), udokumentowanie wydatków ponoszonych na inne cele niż wskazane powyżej (np. ponoszone na naukę, na ewentualne koszty leczenia - kopie rachunków, dowodów zapłaty),
  • informacje o zgromadzonych środkach finansowych, w szczególności aktualne wyciąg z kont bankowych (za ostatnie 3 miesiące), które Strona posiada,
  • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
  • oświadczenie, czy wnioskodawca korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, a jeśli tak to wskazać w jakiej formie i w jakiej wysokości pomoc ta jest udzielana,
  • oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu zaległości z innych tytułów publicznoprawnych (składki ZUS, podatki) w przypadku posiadania zaległości należy wskazać z jakiego tytułu i w jakiej wysokości),

w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej należy wskazać, czy wniosek o ulgę spełnia przesłanki „optymalizacji ściągania należności podatkowych” (nie stanowiących pomocy publicznej) czy jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis. Należy szczegółowo uzasadnić wybór.

 • W przypadku wniosku o pomoc de minimis (najczęściej wybierana forma pomocy), należy złożyć:
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • informację o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku.
  • dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych(np. sprawozdania finansowe, ewidencję środków trwałych, wykaz długów i wierzytelności, umowy kredytowe, leasingowe, itd.),
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika (Przedłożony przez podatnika materiał dowodowy powinien zawierać oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów swoich i dochodów członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ponoszonych miesięcznych wydatkach, posiadanych długach, przysługujących wierzytelnościach wnioskodawcy oraz stanie majątkowym (zgromadzone środki finansowe, majątek ruchomy, majątek nieruchomy) oraz,
  • dokumenty na poparcie powyższego tj. przedstawienie dowodów potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów kopie zeznań PIT, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu itp., udokumentowanie wydatków ponoszonych na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne), udokumentowanie wydatków ponoszonych na inne cele niż wskazane powyżej (np. ponoszone na naukę, na ewentualne koszty leczenia - kopie rachunków, dowodów zapłaty),
  • informacje o zgromadzonych środkach finansowych, w szczególności aktualne wyciąg z kont bankowych (za ostatnie 3 miesiące), które Strona posiada,
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze transportu.

Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii UMŁ, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Informacje uzupełniające
 • Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5).
 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r..
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Zaległość w opłacie skarbowej występuje wówczas, gdy organ administracji publicznej dokona czynności urzędowej, wyda zaświadczenie, zezwolenie (pozwolenie, koncesję) bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych
90-113 Łódź
ul. Sienkiewicza 5

Telefony:
+48 (42) 638-45-48, 638-53-25, 638-45-47, 638-52-24

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie +48 (42) 638-45-48, 638-53-25, 638-45-47, 638-52-24 lub
 • Pocztą elektroniczną: w.finansowy@uml.lodz.pl
Opłaty
Rodzaj opłatyWysokość opłaty

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

(opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł


Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
Bank Pekao

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Finansowy
   Oddział ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych
   ul. Sienkiewicza 5
   Łódź 90-113
 • osobiście: punkty kancelaryjne UMŁ
  • Punkty kancelaryjne Urzędu Miasta Łodzi:
   • Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
   • Łódź, ul. Sienkiewicza 5
  • Punkty informacyjno-kancelaryjne Urzędu Miasta Łodzi:
   • Łódź, ul. Zachodnia 47
   • Łódź, al. Politechniki 32
   • Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
   • Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi (osoby prawne)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o udzielenie ulgi (osoby fizyczne)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów
druk do pobrania
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika
druk do pobrania
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
druk do pobrania
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał Podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc i w okresie dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
druk do pobrania
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
druk do pobrania
 • Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze transportu
druk do pobrania
 • Oświadczenie o korzystaniu/ nie korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, o posiadaniu/ nie posiadaniu zaległości z innych tytułów publicznowprawnych, o prowadzeniu/ nie prowadzeniu działalności gospodarczej
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
druk do pobrania
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - klauzula de minimis
druk do pobrania
 • Informacja o pomocy publicznej
druk do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • uchwała Nr XXXVII/964/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Tryb odwoławczy

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt