Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w zakresie: „Organizowania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 319/2024
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian