Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 274/VIII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions.

Miasto Łódź ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions, zwanego dalej „Projektem”.

 1. Cel partnerstwa:

  Celem partnerstwa jest wspólne wypracowanie założeń i złożenie wniosku o dofinansowanie do konkursu ogłoszonego w dniu 15 października 2018 r. w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions, uruchomionej przez Komisję Europejską oraz realizacja projektu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji. Termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 31 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 (CET).

  Przewidywany okres realizacji projektu, w przypadku otrzymania dofinansowania, to 3 lata, rozpoczynając od września 2019 r. Dodatkowo przewiduje się 1 rok na rozliczenie i podsumowanie projektu.

  Szczegółowe zasady partnerstwa, w tym podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, będą określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację Projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym partnerem lub partnerami. Miasto Łódź będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli partnera wiodącego.
 2. Cel projektu:

  Miasto Łódź zdecydowało się składać dokumentację konkursową do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy UE Urban Innovative Actions (UIA) w obszarze „Ubóstwo” („Poverty”). Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie w ramach inicjatywy UIA, powinny być przygotowywane i realizowane w szerokim partnerstwie różnorodnych jednostek, w tym organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw (patrz pkt V).

  Projekt o roboczym tytule „Zielone Centrum na Starym Polesiu” jest koncepcją wielokierunkowej interwencji, współtworzonej przez mieszkańców Łodzi, łączącej m.in. aspekty społeczne (edukacyjne i pracę społeczną), infrastrukturalne (rozwiązania projektowe i budowlane – pasywny remont zabytkowego budynku), przyrodnicze (utworzenie parku kieszonkowego lub innej zielonej przestrzeni publicznej), ekonomiczne (model ekonomizacji hali, aktywizacja zawodowa w kierunku zielonych zawodów) oraz informacyjne (komunikacja skierowana do mieszkańców).

  Projekty składane w odpowiedzi na konkurs adresować powinny minimum jedno z zagadnień, których opracowanie i wdrożenie przyczyni się do realizacji celu projektu, jakim jest poprawa sytuacji życiowej najmłodszych łodzian poprzez przerwanie kręgu dziedziczenia biedy przy wsparciu kompetencji dorosłych mieszkańców Łodzi w zielonych miejscach pracy. Rozwiązania proponowane w projekcie powinny cechować się możliwością skalowalności oraz transferu.

  Obszary zagadnień, w których Miasto poszukuje partnerów:
  1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na:
   1. integrację edukacyjną (1) integracja osób z różnych środowisk (2) integracja osób o różnych predyspozycjach poznawczych, 
   2. tematykę związaną z życiem w mieście i funkcjonowaniem w społeczeństwie w dobie globalnych wyzwań, 
   3. opracowanie lub wykorzystanie innowacyjnych, inspirujących narzędzi edukacyjnych.
  2. Szkolenia dorosłych w kierunku zdobywania kompetencji w zielonych zawodach (green jobs): 
   1. identyfikacja grup docelowych zgodnie z celami projektu i odpowiednie sprofilowanie planowanych działań pod jej potrzeby,
   2. opracowanie metodologii i przeprowadzenie szkoleń opartych o toczące się procesy inwestycyjne związane z zielonym budownictwem i zielenią w mieście.
  3. Prowadzenie działań związanych ze współudziałem lokalnej społeczności i innych interesariuszy w procesie wypracowywania rozwiązań w ramach projektu:
   1. odpowiedzialność za identyfikację grup interesariuszy, którzy powinni uczestniczyć w procesie powstawania (1) projektu budowlanego Zielonego Centrum na starym Polesiu oraz (2) projektu przebudowy przestrzeni publicznej,
   2. opracowanie lub wykorzystanie innowacyjnych, inspirujących działań promujących projekt w kontekście zaangażowania grup interesariuszy,
   3. współprojektowanie rozwiązań z interesariuszami w ramach powstających projektów (1) i (2).
  4. Opracowanie szczegółowej metodologii pracy pracowników socjalnych na potrzeby projektu:
   1. opracowanie metodologii pracy i współpracy 2 grup pracowników społecznych: streetworkerów oraz latarników społecznych, z uwzględnieniem doświadczeń Miasta Łodzi związanych z modelem pracy pracowników socjalnych.
  5. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji osiągania celów projektu wraz z opracowaniem metodologii i przeprowadzenie badań w obszarach adekwatnych do celów i zakresu projektu.
  6. Opracowanie metodologii i wdrożenie działań mentoringowych skierowanych do dzieci. 

   lub inne innowacyjne działania stanowiące rozwinięcie lub uzupełnienie założeń projektu.

   Regulamin konkursu UIA (w języku angielskim), w którym zawarte są szczegółowe informacje, dostępny jest na stronie https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals. Przed przystąpieniem do naboru, wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się ze wszelkimi materiałami dostępnymi na ww. stronie internetowej.
 3. Wymagania wobec partnerów:

  O udział w postępowaniu może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia następujące wymagania:
  1. Należy do typu beneficjentów, określonych w pkt V – ocena na podstawie treści dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy.
  2. Wyraża wolę zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź w zakresie przygotowania projektu – ocena na postawie oświadczenia wnioskodawcy.
  3. Prowadzi działalność w zakresie objętym projektem – ocena na podstawie statutu lub innego dokumentu dotyczącego profilu działalności oraz treści zgłoszenia wnioskodawcy.
  4. Deklaruje wniesienie wkładu (finansowego lub techniczno – organizacyjnego lub zasobów ludzkich) w realizację celu partnerstwa – ocena na podstawie treści zgłoszenia wnioskodawcy.
  5. Dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu, w tym (ocena na podstawie oświadczeń wnioskodawcy):
   1. posiada dobrą kondycję finansową;
   2. spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej podobnej sytuacji,
   3. nie posiada wymagalnych zobowiązań podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) oraz wobec podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie, w tym (ocena na podstawie oświadczeń wnioskodawcy): 
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277).
  7. Przedłoży dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 4. Kryteria wyboru partnerów (max. 100 pkt):

  Kryteria oceniane przez Komisję ds. wyboru partnerów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia:
  • zgodność profilu i zakresu działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa (10 pkt);
  • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe) (20 pkt);
  • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (15 pkt);
  • proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidywanych do powierzenia partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji (55 pkt).

   W wyniku oceny zostanie wyłonionych jeden lub więcej partnerów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów.
 5. Typ beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o utworzenie partnerstwa:

  O wspólne przygotowanie i realizację Projektu mogą ubiegać się m.in.:
  • organizacje pozarządowe,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
  • lokalne grupy działania,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • przedsiębiorcy.
 6. Termin i sposób składania ofert:
  1. Oferty partnerstwa należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Jeden podmiot może złożyć w jednej kopercie wiele ofert adresujących różne zagadnienia.
  3. Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171 w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Oferta może również zostać nadesłana drogą pocztową, z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi na adres:

   Urząd Miasta Łodzi
   Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
   przy ul. Piotrkowskiej 171
   90-447 Łódź
  4. Kopertę z ofertą należy opatrzyć dopiskiem „Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions”.
  5. Wniosek oraz wszystkie załączniki muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy.
  6. Jeżeli osobą podpisującą wniosek jest pełnomocnik, jego umocowanie do podpisania wniosku weryfikuje się na dzień, kiedy czynność podpisania jest dokonywana. Podmiot składający wniosek ma obowiązek przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej, a treść dokumentu pełnomocnictwa nie może budzić wątpliwości odnośnie daty powstania i zakresu umocowania pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.
  7. Wnioski złożone po terminie lub w innym miejscu niż wskazane w pkt. 3 powyżej podlegają odrzuceniu.
  8. Wszelkich informacji dotyczących otwartego naboru udziela Pani Agata Burlińska, tel.: +42 638-43-46, a.burlinska@uml.lodz.pl
  9. Ogłaszający zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na spotkanie informacyjne dotyczące projektu, które odbędzie się dnia 9 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju przy ul. Piotrkowskiej 171 w Łodzi. Prosimy o przesłanie informacji o zamiarze przybycia na spotkanie na adres a.burlinska@uml.lodz.pl.
 7. Procedura wyboru partnerów:
  1. Procedurę wyboru partnerów przeprowadzi Komisja ds. wyboru partnerów, powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  2. Komisja dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
  4. Oferty niespełniające wymagań określonych w części III, V i VI ogłoszenia będą odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.
  5. Miasto Łódź na podstawie kryteriów wyboru określonych w części IV ogłoszenia dokona wyboru partnerów, których oferty uzyskały największą liczbę punktów.
  6. Informacja o wyborze partnerów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. 
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania od decyzji o wyborze partnerów w terminie 2 dni roboczych od daty opublikowania informacji o wyborze partnerów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. 
   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 
  8. Odwołania należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions”.
  9. Odwołania należy składać w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
  10. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.
  11. Odwołania będą rozpatrywane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy nie uczestniczyły w ocenie oferty. 
  12. Po zakończeniu procedury odwoławczej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zostanie opublikowana ostateczna decyzja o wyborze partnerów.
  13. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia, z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania.
 8. Postanowienia końcowe:

  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

  Ogłaszający zastrzega sobie: 
  1. Prawo wyboru jednego lub więcej partnerów do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem lub partnerami.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów, z zastrzeżeniem, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (02.01.2019 11:30)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (29.01.2019 16:19)

Informację opracował(a): Olga Zuchora (02.01.2019)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro ds. Rewitalizacji

Ilość odwiedzin: 622